THEMA

VOORTGANGSRAPPORTAGE ONDERZOEK REORGANISATIE BELASTINGDIENST

Aanbevelingen

Na de ophef en uitwerking van de vertrekregeling bij de fiscus heeft een Commissie onderzoek gedaan naar de Belastingdienst. Daar rolde dertien aanbevelingen uit zoals bijvoorbeeld het borgen van de continuïteit van de uitvoering van de belastingwetten, een meer formele vormen van communicatie en besluitvorming, en meer expliciete scheiding van beleid, uitvoering en control.

Belangrijkste stappen

Herinrichting topstructuur Wiebes benoemt in de brief de belangrijkste stappen die er binnen de Belastingdienst gezet zijn. Zo is de herinrichting van de topstructuur van de Belastingdienst met voorrang opgepakt. De nieuwe inrichting van de top heeft geleid tot een aanpassing van de functieprofielen van de topfuncties binnen de Belastingdienst. Onlangs is een adviesaanvraag bij de ondernemingsraad over de nieuwe topstructuur ingediend. Daarbij is het streven om per 1 september 2017 de lagen onder de topstructuur verder in te richten. Borgen van continuïteit Een ander punt wat met prioriteit is opgepakt, is het borgen van de continuïteit. Hiervoor loopt het wervingsplan van de Belastingdienst. Volgens Wiebes is de continuïteit geborgd. Essentieel daarin is ook de herijking van de Investeringsagenda, waar de Belastingdienst mee bezig is. De herijking moet leiden tot maatregelen die noodzakelijk zijn om de gestelde doelen te bereiken. Formeler communiceren Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat er binnen de Belastingdienst op een informele manier wordt gecommuniceerd. ‘Informele communicatie is weliswaar het smeermiddel voor formele, schriftelijke, communicatie en besluitvorming, maar kan deze niet vervangen’, zo schreef de Commissie. ‘Formele vormen van communicatie en besluitvorming zijn nodig binnen de Belastingdienst, met de ambtelijke leiding van het departement en met de politiek verantwoordelijke bewindspersonen.’ Naar aanleiding van deze aanbeveling zijn er nieuwe afspraken gemaakt met betrekking tot (de voorbereiding van) besluitvorming binnen het kerndepartement en de Belastingdienst en de advisering van de bewindspersonen. De procedures rond de stukkenstroom zijn vastgelegd en waar nodig herzien en tussen DG’s geharmoniseerd. Om de formele vormen van communicatie te verbeteren is de afspraak gemaakt dat beslissingen altijd schriftelijk worden voorbereid en vastgelegd.

Belastingdienst in het departement

Ook de positie van de Belastingdienst binnen het departement Financiën is onder de loep genomen. Het uitgangspunt hierbij wordt dat de Belastingdienst als normaal directoraat-generaal gaat functioneren binnen het departement, als integraal onderdeel van het geheel. Als eerste stap is een departementaal georganiseerd overleg met de vakbonden opgericht, in plaats van twee afzonderlijke overleggen op het niveau van het departement en de Belastingdienst. Daarnaast wordt op dit moment de rollen van de bewindspersonen, de secretaris-generaal en de directeuren-generaal verder uitgewerkt voor een passende wijze voor het departement in relatie met de Belastingdienst.