THEMA

WIEBES: ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER BLIJFT DOORGAAN

Eerste berichten na onderzoek

De vaste commissie voor Financiën had staatssecretaris van Financiën Wiebes gevraagd om het elektrisch communiceren op te schorten gedurende het onderzoek van de Nationale Ombudsman. Wiebes reageert op het onderzoek en de commissie in de brief die hij naar de Tweede Kamer stuurde hierover. Hij geeft daar in aan dat in de periode waarin het onderzoek loopt, geen massale volledig elektronische verzendingen plaatsvinden en blijven de maatregelen om mensen in bepaalde gevallen tegemoet te komen, in stand. “De eerstvolgende berichten die volledig elektronisch gaan, staan pas gepland ruim nadat zijn onderzoeksresultaten zijn verschenen.”

Informatie uitwisseling

Met de Nationale Ombudsman is er de afgelopen weken overleg geweest over de signalen die hij ontving over de invoering van het elektronisch berichtenverkeer en de maatregelen die de Belastingdienst heeft genomen. Wiebes geeft aan dat hij de Nationale Ombudsman alle informatie verschaft die hij nodig heeft. Daarnaast heeft hij gevraagd of de Ombudsman de tussentijdse bevindingen met hem wil delen zodat deze direct meegenomen kunnen worden bij verdere verbeteringen in de communicatie en dienstverlening van de Belastingdienst.

Gefaseerde invoering

Wiebes benadrukt nogmaals dat het elektronisch berichtenverkeer stap voor stap wordt ingevoerd. In de periode tot en met 2017 wordt met vier soorten brieven gestart. Alle andere soorten brieven (en dat zijn de meeste) worden pas volledig gedigitaliseerd in de periode 2018-2022.
  • 2013: begonnen met de voorschotbeschikkingen van toeslag(en) ook digitaal te versturen.
  • 2015: De voorschotbeschikkingen van Toeslagen waarvan de verzending begin december is gestart.
  • 2016: De definitieve vaststelling toeslag(en). Dit geldt voor beschikkingen vanaf toeslagjaar 2012. Om te kunnen inspelen op de eerste ervaringen bij het digitaal verzenden van de voorschotbeschikkingen, is het mogelijk om verzending van een papieren kopie van deze beschikkingen nog enige tijd in stand te laten; digitaal blijft echter het uitgangspunt.
  • 2017: De uitnodiging tot het doen van aangifte inkomstenbelasting en de voorlopige en definitieve aanslagen inkomstenbelasting.

Uitleg intermediairs

Maatschappelijke intermediairs en commerciële fiscale dienstverleners worden geïnformeerd tijdens de intermediairdagen die de Belastingdienst jaarlijks door het gehele land organiseert. Inmiddels heeft de Belastingdienst contact met enkele honderden organisaties die een rol spelen bij de ondersteuning van mensen bij hun belasting- en toeslagzaken. Het gaat onder meer om vak- en ouderenbonden, migrantenorganisaties, gemeenten, organisaties voor dak- en thuislozen, organisaties die laagdrempelige administratieve ondersteuning bieden, netwerken van en voor senioren (zoals Seniorweb), de Koninklijke Bibliotheek, de Stichting Digisterker etc.

Ondersteuning

Volgens Wiebes biedt digitale communicatie juist voordelen: alle informatie en correspondentie staat overzichtelijk bij elkaar en is op ieder moment beschikbaar om aanvragen of aangiftes in te dienen of wijzigingen door te geven. Aan de mensen die niet gewend zijn aan digitale communicatie wordt de komende tijd extra hulp geboden. Het hulpaanbod op een rij:
  • Er is een speciaal telefoonnummer voor vragen over de Wet EBV en een terugbelteam voor vragen die meer tijd kosten.
  • Aan de balies worden mensen geholpen met het activeren van hun Berichtenbox en/of de aanvraag van een DigiD of met het regelen van een machtiging via DigiD-machtigen.
  • Er bestaat al een breed netwerk van maatschappelijke organisaties die mensen helpen hun weg te vinden door de gedigitaliseerde samenleving. De Belastingdienst heeft daar voortdurend contact mee en zorgt voor de juiste informatie en ondersteuning.
  • Via DigiD-machtigen kunnen mensen iemand uit hun naaste omgeving toestaan hun zaken digitaal te regelen (en dat zo nodig eenvoudig terugdraaien), ook als ze zelf niet digitaal vaardig zijn of niet beschikken over een computer en internet.