THEMA

WIJZIGINGEN DIE ZIJN INGEGAAN PER 1 JULI 2017

Pensioen in eigen beheer

Voor directeur-grootaandeelhouders (dga’s) is het per 1 juli niet meer mogelijk om pensioen in eigen beheer (peb) op te bouwen. Ze kunnen geen bedragen meer toevoegen aan pensioenvoorzieningen die eerder in eigen beheer zijn gevormd. De maatregelen uit de wet Uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen zijn per 1 april 2017 in werking getreden. De dga’s kunnen hun opgebouwde pensioenrechten afkopen of omzetten in een zogenoemde oudedagsverplichting. Daarvoor heeft de dga tot en met 2019 de tijd. Een dga had voor 1 juli de volgende stappen moeten zetten:
  • Vanaf uiterlijk 1 juli 2017 hij de pensioenopbouw in eigen beheer stoppen.
  • Hij moet de pensioenbrief vóór 1 juli 2017 (laten) aanpassen.
Als deze stappen niet op tijd zijn gezet, wordt de hele pensioenaanspraak aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking en belast voor de waarde in het economische verkeer. Ook is de dga hierover in de inkomstenbelasting revisierente verschuldigd. Zie hiervoor ook de antwoorden van de Belastingdienst op veelgestelde vragen over het peb.

Regeling pensioenknip

Per 1 juli is de pensioenknip vervallen. Dat is een pensioen in de vorm van een premie- of kapitaalregeling. Met de regeling konden zij bij pensionering eerst een tijdelijke pensioenuitkering van maximaal twee jaar aankopen en vervolgens een levenslange uitkering voor daarna. Met het vervallen van de pensioenknip zitten mensen weer automatisch vast aan een pensioenuitkering die wordt bepaald door de rentestand op hun pensioendatum. In 2015 was de renteknip ingevoerd omdat de rentestand in dat jaar zo laag was dat het nadelig was voor de gepensioneerden.

Minimumlonen

Het wettelijk minimumloon wordt ieder jaar in januari en juli aangepast. Werknemers ontvangen per 1 juli een hoger minimumloon (0,89%). Personeel dat voltijd werkt, verdient minimaal €1.565,40 per maand, €361,25 per week en €72,25 per dag. In de eerste helft van 2017 ontvingen zij maandelijks nog minimaal €1.551,60, wekelijks €358,05 en dagelijks €71,61. Ook het minimumjeugdloon is gestegen. Daarnaast ontvangen werknemers vanaf juli een minimumloon voor volwassenen als ze 22 jaar oud zijn. Hiervoor was dat vanaf 23 jaar.

Uitkeringen

Als de minimumlonen stijgen, dan stijgen de uitkeringen mee. Ook met 0,89%. Het gaat om de uitkeringen die vallen onder de Participatiewet (bijstand), IOAW en IOAZ (oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikten), AOW, Anw (nabestaanden), Wajong (jonggehandicapten), WW, WIA en WAO (arbeidsongeschikten), ZW (zieke werknemers) en TW (toeslagen als aanvulling tot sociaal minimum).

Huurwoningen

Huurders van een sociale huurwoning kunnen in juli een huurverhoging krijgen. Huishoudens van €40.349 of minder kunnen de huur met maximaal 2,8% zien stijgen. Dat geldt ook voor huishoudens met een AOW-gerechtigde bewoner of huishoudens die uit vier of meer personen bestaan. Voor huurders met een inkomen boven de €40.349 kan de huur tot 4,3% stijgen. Verder is het puntenstelsel voor zelfstandige huurwoningen aangepast. Met dit puntenstelsel kunnen huurders berekenen hoe hoog de huur van hun woning maximaal mag zijn. Voor huurders in de vrije sector is geen maximum.