THEMA

WIJZIGINGEN WETSVOORSTEL TRANSPARANTER TOEZICHT FINANCIËLE MARKTEN

Doel van de regeling

Minister Dijsselbloem van Financiën wil met het wetsvoorstel de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) meer mogelijkheden geven om informatie te verstrekken over het toezicht op individuele financiële instellingen. Transparanter toezicht verbetert de informatiepositie van het publiek en kan zo volgens Dijsselbloem het vertrouwen in de financiële sector en de toezichthouders versterken.

Wijzigingen

Het concept wetsvoorstel bevat een viertal wijzigingen van Afdeling 1.5.2 van de Wet op het financieel toezicht:
  • Een uitbreiding van de mogelijkheden van de toezichthouders om een openbare waarschuwing uit te vaardigen.
  • Een bevoegdheid voor AFM en DNB om namen van afzonderlijke instellingen te noemen wanneer zij resultaten van themaonderzoeken naar de mate van naleving en risico's voor de naleving, bekend maken.
  • Een mogelijkheid voor de toezichthouders om te kunnen reageren op mededelingen van instellingen over het toezicht.
  • Een grondslag voor DNB om bij een algemene maatregel van bestuur (AMvB) aan te wijzen kerncijfers van banken te publiceren.
Het voornemen bestaat om de bevoegdheden 2 en 3 ook in de Wet toezicht accountantsorganisaties, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling op te nemen, voor zover deze daar nog niet in zijn opgenomen.

Doelgroepen

De doelgroepen die door de regeling worden geraakt zijn: de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en financiële instellingen (onder andere banken, verzekeraars, pensioenfondsen, beleggingsinstellingen, effectenmarkten, accountantsorganisaties) die aan het toezicht op grond van de Wet op het financieel toezicht, de Wet toezicht accountantsorganisaties, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling zijn onderworpen en hun crediteuren en cliënten.