THEMA

WOB-VERZOEK GEEFT CIJFERS WET DBA WEER

Cijfers

Voor alle cijfers geldt dat ze betrekking hebben op de periode tot 1 augustus 2016:
 • Het aantal binnengekomen verzoeken tot beoordeling van modelovereenkomsten bedraagt 4.481.
 • Het aantal goedgekeurde modelovereenkomsten (waarbij sprake is van zekerheid als conform de overeenkomsten wordt gewerkt) bedraagt 370.
 • Het aantal afgewezen overeenkomsten (overeenkomsten waarbij geen sprake is van zekerheid als gewerkt wordt volgens de overeenkomsten) bedraagt 1.033.
 • Er waren 1.964 aanvragen in behandeling.
 • Het aantal modelovereenkomsten dat uiteindelijk geen eindoordeel krijgt (afgebroken) bedraagt 814. Het gaat hier onder andere om de volgende situaties:
  • indiener heeft geen behoefte meer aan een standpunt op een overeenkomst,
  • indiener ziet in dat het een dienstbetrekking betreft of zal werken met een gepubliceerd model, indiener heeft duidelijk een opdracht en er is geen model nodig.
 • De gemiddelde doorlooptijd van het toetsingstraject bedraagt 10,8 weken.
 • Per aangeboden modelovereenkomst die niet wordt goedgekeurd wordt niet vastgelegd om welke reden goedkeuring achterwege moet blijven. In het Wob-verzoek werd gevraagd naar de drie meest voorkomende redenen voor het afkeuren van een modelovereenkomst.
 • Bij het beoordelen van de modelcontracten wordt geen onderscheid gemaakt naar opdrachtgevers. In het Wob-verzoek wordt gevraagd In welk percentage van de ter toetsing aangeboden modelcontracten de opdrachtgever een overheidsinstantie is, dan wel semi overheidsinstantie. Doordat er geen onderscheid wordt gemaakt, is de gevraagde informatie in deze vraag niet beschikbaar.