THEMA

DE FISCALE VASTSTELLINGSOVEREENKOMST – GOEDKOOP EN SNEL ZEKERHEID BIJ GESCHILLEN MET DE BELASTINGDIENST

Geschillen met de fiscus worden vaak opgelost met een fiscaal compromis. Dat is al zo sinds de invoering van de term vaststellingsovereenkomst in het Burgerlijk Wetboek (BW) in 1993. Het voordeel van een vso is dat overeenstemming kan worden bereikt over bepaalde onderwerpen, zonder dat de rechter eraan te pas komt. Altijd prettig, want fiscale procedures duren lang en kosten geld.

De Belastingdienst werkt met een handleiding voor het aangaan en opstellen van vaststellingsovereenkomsten met belastingplichtigen,

en er is ook behoorlijk veel literatuur over verschenen. Toch komen geschillen over vso’s en hun gevolgen nog vaak voor de rechter. Dat is vervelend, zowel voor adviseur als cliënt, maar ook voor de inspecteur of de ontvanger.

In dit kennisdocument leest u alles over de vso: wat is het, hoe gaat het vaststellingsproces, wat mag daarin wel en niet?

Om er zeker te zijn dat u niets vergeet, vindt u onderaan ook 6 reminders voor het vaststellen van een vso.

Download kennisdocument

In dit document wordt het volgende besproken:

  1. Wat is een vso?
  2. Totstandkoming vso's
  3. Gebreken in de totstandkoming - dwang, dwaling en bedrog
  4. Uitleg van vso's
  5. Vso contra legem of in strijd met openbare orde
  6. Afbreken onderhandelingen
  7. Duur van een vso
  8. Weigeren gemachtigde
  9. 6 reminders voor het vaststellen van een vso

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

De definitie van de vso staat in artikel 7:900 en volgende van het BW.

De vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst ter beëindiging of voorkoming van een onzekerheid of geschil over hetgeen tussen partijen rechtens geldt, bestemd om ook te gelden voor zover zij van de tevoren bestaande rechtstoestand mocht afwijken.

Totstandkoming vaststellingsovereenkomst

Elke overeenkomst, en dus ook een vso, komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Beide rechtshandelingen zijn vormvrij.

De Belastingdienst schrijft dat een vaststellingsovereenkomst op schrift moet worden gesteld en door beide partijen moet worden ondertekend. Ook moet de belastingplichtige dan nog een redelijke termijn worden gegund om erover na te denken. Maar als die regel niet wordt nageleefd, betekent dat nog niet dat de vaststellingsovereenkomst niet rechtsgeldig tot stand zou zijn gekomen; de regels van het burgerlijk recht over de totstandkoming van overeenkomsten kunnen namelijk niet door een Besluit van de fiscus worden ingeperkt.

Lees verder in het kennisdocument De Fiscale Vaststellingsovereenkomst.

Share this post
  • Vond u dit bericht waardevol?