THEMA

KOFFERTJE VAN… RUUD VAN DEN DOOL

“Ik zou graag de landbouwvrijstelling afschaffen”, stelt Ruud van den Dool, Fiscalist bij RPD Fiscaal en wetenschappelijk adviseur bij SRA Accountantskantoren. Misschien een konijn uit de hoge hoed, maar dat voorstel zou hij graag opnemen in een belastingplan.

We spreken Van den Dool over de wijzigingen die mogelijk met Prinsjesdag bekend worden gemaakt en over zijn wensen voor het koffertje. Zijn expertise is van oudsher de AB-heffing en bedrijfsopvolging voor de DGA. Ook vpb, zowel nationaal als internationaal, is Van den Dool niet vreemd.  De dag na Prinsjesdag zullen we hem wederom ontmoeten tijdens een webinar over de daadwerkelijke inhoud van het Belastingplan.

Wat verwacht u dat er in het koffertje zit?

“De Anti Tax Avoidance Directive (ATAD) wetgeving tegen belastingontwijking zal in het koffertje zitten. Ook verwacht ik maatregelen om de zzp-problematiek aan te pakken, zal het tarief voor algemeen belanghouders stijgen en wordt de dividendbelasting afgeschaft. Om maar een aantal zaken te noemen.”

“Een belangrijke regeling voor de praktijk die los staat van het belastingplan is de mandatory disclosure die verplicht is gesteld. Hierbij moeten adviseurs grensoverschrijdende structuren onder omstandigheden gaan melden aan de Belastingdienst, die deze weer meldt aan buitenlandse overheden. Dat heeft enorme impact. Belastingadviseurs moeten na gaan denken over de vraag: is hier potentiële belastingvermijding aan de orde?”

Wat zou u in het koffertje stoppen als u het voor het zeggen had?

Andere aanpak zzp-problematiek
“Ik zou de zzp-problematiek anders willen aanpakken. Het huidige voorstel komt erop neer dat zzp’ers met een zeer laag tarief, die langer dan drie maanden bij een opdrachtgever werken, in dienst komen. Mensen met een uurtarief van 75 euro en hoger, die meer dan drie maanden werken bij één bedrijf, blijven zelfstandige mits het geen reguliere bedrijfsactiviteiten zijn. Ik verwacht hier niet zoveel van, omdat er nog steeds veel twijfelgevallen zullen zijn. Ook zal men om de regeling heen gaan werken met kortingen achteraf en dergelijke.”

“Ik zou willen dat de totale arbeidsmarkt herzien wordt en veel flexibeler wordt gemaakt. Denk aan: minder ontslagbescherming, minder transitievergoedingen enzovoorts. Niet omdat ik wil dat mensen flexibel zijn, maar omdat ik in de praktijk zie dat werknemers na afloop van hun tweejarige dienstverband ontslagen worden. De werkgever is bang voor de verplichtingen die hij krijgt als hij mensen vast in dienst neemt. Hierdoor kan hij niet snel van mensen af. De markt vergt snel aanpassingsvermogen en dat moet dus ook mogelijk zijn voor het personeelsbestand.”

“Als je het ontslag snel en flexibel mogelijk maakt, zullen veel ondernemers juist eerder mensen vast in dienst nemen. Dan is er ook niet zo’n enorme vlucht meer naar de zelfstandigheid.”

Vereenvoudiging
“Ik zou verder willen voorstellen dat we eindelijk eens regelgeving krijgen dat structureel gehandhaafd blijft. Niet iedere keer iets nieuws. Neem het eigenwoning-dossier, de auto-bijtelling en heffingskortingen. We krijgen hiervoor telkens nieuwe regelgeving. Hier krijgen we gigantisch veel vragen over binnen bij SRA. Dus mijn boodschap: stop daarmee. Maak een uniforme autoregeling voor alle auto’s. Stop met de eigenwoningregeling, de complexiteit die daarin zit en alle overgangsregelingen. Ga met de woning zo snel mogelijk over naar box 3. Een aftrek tegen 30 procent en verder niets.”

Inkomensafhankelijke regelingen afschaffen
“In zijn algemeenheid zou ik de inkomensafhankelijke regelingen afschaffen. Dat zou al een enorme vereenvoudiging opleveren. Waarom? Niemand weet meer hoe het zit met de heffingskorting of bijvoorbeeld de aftrek van de hypotheekrente die voor de hoge inkomens deels wordt gecorrigeerd naar een lager tarief. Neem de hypotheekrenteaftrek. Dat aftrektarief daalt in de loop van de tijd. Je weet volgend jaar pas wat je netto rentelast is. Mensen weten niet meer wat ze overhouden aan een euro extra inkomen. Dat werkt arbeidsparticipatie tegen.”

Duaal inkomenssysteem

“Een andere grote wens van mij is dat er een duaal systeem komt in de IB, waarbij ondernemersloon gewoon belast wordt alsof het werknemersloon is. In deze regeling zouden ondernemers geacht worden een stukje loon te genieten, wat net zo belast wordt als bij een werknemer. Als hij meer verdient dan dat loon, dan is dat winst en die winst wordt dan wat lager belast. Het echte winstinkomen van de ondernemer wordt dan bij voorkeur belast tegen hetzelfde tarief als van de vennootschapsbelasting. Door ondernemersloon gewoon als loon te belasten, raak je automatisch ook een gedeelte van de zzp-problematiek kwijt.”

Wilt u verder lezen over Prinsjesdag 2018?

Bekijk hier alle interviews en artikelen over dit thema >>

Wat zou u juist uit het koffertje halen?

Afschrijving gebouwen
“Bij de afschrijving van gebouwen hebben we straks een onbegrijpelijk verschil tussen de bv en de eenmanszaak, de bv mag slechts tot 100 procent van de WOZ-waarde afschrijven en de eenmanszaak tot 50 procent van de WOZ-waarde. Ik zou willen voorstellen om dit gelijk te trekken. Dat zou ik graag op een andere manier in het koffertje willen hebben.”

Delen in verliezen
“Ik heb ook moeite met de verliesverrekeningsbeperkingen. Een belangrijk aspect van investeren is dat de overheid meebetaald in je verliesrisico maar anderzijds ook meedeelt in de winsten. Nu wordt de verliesverrekening teruggebracht van 9 naar 6 jaar. Dat betekent dat de overheid minder deelt in de verliezen maar nog steeds gewoon blijft delen in de winsten. Investeren wordt daardoor, zeker voor starters, risicovoller. Bovendien is de consequentie dat ondernemers allemaal structuren zullen verzinnen wanneer verliezen dreigen te verdampen, zodat deze toch benut kunnen worden. Dat soort ingewikkelde structuren zijn onwenselijk.”

Landbouwvrijstelling
“Ik zou verder graag de landbouwvrijstelling afschaffen. Als ik als ondernemer een stuk grond koop en er een gebouw op zet, waardoor de grond met 5 ton winst verkocht kan worden, moet ik 25 procent belasting betalen. Een landbouwer die dat doet, hoeft dat niet. Dit is een absurde regeling die eind 19e eeuw is ingevoerd als een zeer tijdelijke maatregel. Die tijdelijkheid duurt nu inmiddels al meer dan 100 jaar en het is voor mij onbegrijpelijk dat we de landbouw op deze manier blijven subsidiëren. Als deze regeling nu ingevoerd zou worden, zou het ongetwijfeld verboden staatssteun zijn.”

Fictief buitenlands belastingplichtige

“Iedereen heeft het over de versobering van de 30%-regeling. Mensen die uit het buitenland worden geworven, krijgen in Nederland een vrijstelling ter grootte van 30 procent van hun inkomen. Hiermee kunnen zij hun extra woning financieren, vervoerskosten en vliegkosten betalen om hun vouw in het buitenland op te zoeken. In veel gevallen komen die mensen echter volledig naar Nederland. Wat ik niet begrijp is dat die mensen niet alleen die vrijstelling krijgen van 30 procent in de loonsfeer, maar dat ze ook een vrijstelling krijgen in box 3. Die vergeet iedereen te vermelden. Als je gebruik maakt van de 30%-regeling, kan je ook aangemerkt worden als fictief buitenlands belastingplichtige. Hierdoor betaal je geen belasting over de bank, aandelen en obligaties. Ook over de tweede, derde en vierde woning die je in het buitenland hebt, betaal je in Nederland geen belasting. Het erge is: die topmanager die naar Nederland wordt gehaald, is vaak ook geen belastingplichtige in het buitenland. Dus betalen ze helemaal niets over hun spaarinkomsten. Moeten we dit willen? Wat mij betreft niet. Los daarvan blijkt uit onderzoek dat met name de topmanagers onevenredig veel voordeel hebben van de 30%-vrijstelling in de loonsfeer. Zet dus een plafond op dat voordeel!”

“De vrijstelling in box 3 is gekoppeld aan dezelfde looptijd als de 30%-regeling. Ook die looptijd wordt beperkt tot uiteindelijk vijf jaar. Als je het mij vraagt zou ik zeggen: laat de 30%-regeling in de loonsfeer in stand, voeg wel een plafond toe en schaf die fictieve buitenlandse belastingplicht af.”

Verderlezen in het themadossier op FiscaalTotaal over

Het Belastingplan 2019 >>

Werkt de link niet? Probeer FiscaalTotaal gratis uit >>
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post