Nextens release notes 16 augustus 2017: Nieuwe schermen: Bedrijfsanalyse en Taken en benodigdheden

Nieuwe functionaliteiten voor alle gebruikers

Taken en benodigdheden

Als u een aangifte hebt behandeld, zijn er soms nog extra documenten nodig of acties die uitgevoerd moeten worden om een workflowstap af te ronden. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan het opvragen van een jaaropgave bij de klant om de vooraf ingevulde aangifte te controleren, of aan het verkrijgen van goedkeuring op een jaarstuk door de accountant om uiteindelijk de aangifte te kunnen indienen bij de Belastingdienst. In Nextens is het vanaf nu mogelijk om voor dit soort workflow gerelateerde kwesties in de aangifte een markering op te nemen. We noemen dit ‘Taken en benodigdheden’ en u brengt deze aan onder het tabblad Algemeen. Openstaande taken en benodigdheden zijn vervolgens zichtbaar in de Aangiftelijst en onder Werkzaamheden: Taken en Benodigdheden. Via deze nieuwe mogelijkheid kunt u ook personen die de aangifte niet zelf (mogen) inzien betrekken bij het workflowproces. Deze functionaliteit is beschikbaar in de volgende onderdelen: Nextens IB (vanaf 2014), IBVA (vanaf 2015), Vpb (vanaf 2014) en VAVpb(vanaf 2015). In de Nextens Help is meer informatie te inden over dit onderwerp. Taken en benodigdheden aanmaken in de aangifte: Openstaande taken op de werkzaamhedenlijst: Openstaande taken op de aangiftelijst:

Instellen wijze van verzenden en accorderen 

Voor organisaties waarbij een strikte scheiding is aangebracht tussen inhoudelijke en organisatorische verantwoordelijkheden was het instellen van de Wijze van verzenden en accorderen, waarbij dat onderdeel was van de workflowstap Invoeren of Controleren, niet ideaal. Vanaf deze release is het mogelijk om dit instellen van de Wijze van verzenden en accorderen onderdeel te maken van de workflowstap Accorderen. Zo kunt u deze handelingen afschermen door het recht Accorderen, waarbij de invoerder of controleur hiermee niets van doen heeft, in te stellen (Instellingen/Gebruikersbeheer/Rechten van gebruiker). Als u niets doet blijft de standaardvorm ingesteld. Tip: Er zijn ook kantoren die juist minder verschillende workflowstappen willen en bijvoorbeeld controleren en accorderen willen overslaan. Zie het Aangiftesprocesscherm om workflowstappen over te slaan (Instellingen/Gebruikersbeheer/Aangifteproces).

Bedrijfsanalyse in IB2016

In de jaarstukken van IB2014, IB2015 en IB2016 is een pagina Bedrijfsanalyse toegevoegd. Deze toevoeging is een onderdeel van Nextens Analytics en voorziet in het aanvullen van informatie voor het berekenen van kengetallen bij jaarstukken. Er is een aantal kengetallen toegevoegd onderaan de balans- en resultatenrekening pagina. Ook is er een nieuwe rapportageoptie om alle kengetallen af te drukken. Deze is echter alleen beschikbaar voor deelnemers aan de testfase van Nextens Analytics. In de verdere ontwikkeling van Nextens Analytics zullen we deze kengetallen gebruiken voor benchmarking op dashboards op het klantdossier.

Extra rapportages in IB2016

In het Nextens IB2016 programma zijn onder Printonderdelen voor eigen dossier de volgende vijf rapportages toegevoegd:
 • Onder Aandachtspunten worden enkele tips en bijzondere berekeningen afgedrukt, zoals de Grondslag voor de berekening van de arbeidskorting. Alle waarschuwingen worden hier ook afgedrukt.
 • Onder Toeslagen vindt u alle gegevens en detailberekeningen van de ingevulde toeslagcontroles.
 • Onder Persoonlijk worden alle ingevulde persoonlijke gegevens afgedrukt, zoals onder andere: naam, adres, woonplaats, kindergegevens en klantnummer. Hier wordt ook de informatie uit het opmerkingenveld afgedrukt.
 • Onder Notities worden alle door u toegevoegde notities getoond, met de bijbehorende schermen en het soort notitie.
 • Onder Waarschuwingen worden alle actieve waarschuwingen getoond die betrekking hebben op de aangifte.

Nieuw voor Nextens Premium gebruikers

Aanwijsposten uitstel 2016

Vanaf 1 september is het weer mogelijk om aanwijsposten uitstel 2016 te versturen naar de Belastingdienst.

Automatische SBA vergelijkingen

In de lijst met SBA’s wordt nu getoond wat de diagnose van de SBA is met de kolom Diagnose. Elke nacht controleert Nextens of er nieuwe SBA’s klaarstaan bij de Belastingdienst. Zodra er nieuwe SBA’s worden opgehaald, worden deze automatisch gecontroleerd en zal in de SBA-lijst direct de diagnose zichtbaar zijn. Hierdoor hoeft u niet meer elke SBA afzonderlijk te openen. De functionaliteit geldt direct voor nieuwe SBA’s. In de komende dagen zullen we voor historische SBA’s de diagnose gaan bijwerken op de lijsten. Zodra dit proces klaar is, zullen wij daar een melding van maken. We testen daarbij op een aantal bedragen, waarbij we betaalde aanslagen buiten beschouwing laten.

Overige verbeteringen

IB2016
 • Foutafhandeling: postcode bij Alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen is aangepast.
 • Rapportage: Zorgtoeslag standaard afgedrukt.
 • Er zijn enkele verbeteringen doorgevoerd in de rapportages van de VIA.
 • Op het scherm Aftrekbare rente eigenwoningschuld bij anderen (1180.00) is het aantal voorletters verlengd naar 10.
IBVA2017
 • Onterechte waarschuwing bij IBVA17 ‘vul becon en achternaam in’ is weggehaald.
 • Onterechte foutmelding stap ‘controleren becon informatie’ is weggehaald.
Portal Het is weer mogelijk om de toeslagen lijst te exporteren via Excel.