Nextens release notes 12 juni: 6 nieuwe rekentools

Deze release van Nextens borduurt voort op de mei-release door de laatste zes Nextens Rekentools toe te voegen. Deze laatste zes tools zijn: Afweging personen- of bestelauto, Bedrijfswaardering naar discounted cashflow methode, BV leent voor belegging DGA, Reserveringsruimte lijfrentepremieaftrek (inhaalpremie), Vermogensontwikkeling bij papieren schenkingen en Voordeel doorschuiven. Hiermee komt het totaal aantal Rekentools uit op achtenveertig. Dit zijn voorlopig de laatste Rekentools die worden toegevoegd aan Nextens.

Naast de rekentools zijn de lay-outs van de Rekentools invoer- en resultaatpagina’s verbeterd, waardoor deze eenvoudiger en overzichtelijker zijn geworden. Bovendien wordt nu ook gebruik gemaakt van Excel-export voor een aantal Rekentools.

Afweging personen- of bestelauto

Met dit rekenprogramma kan een cijfermatige afweging worden gemaakt voor de keuze tussen een personenauto of een bestelauto.

Het model gaat uit van twee vergelijkbare auto's, waarbij de ene auto een geel kenteken heeft en de vergelijkbare tegenhanger een grijs kenteken. Om die reden gaat het model ervan uit dat brandstof en onderhoudskosten van beide modellen gelijk zijn.

Deze tool kan uw klantgegevens in de rapportage tonen en heeft automatisch invulbare data uit de aangifte beschikbaar.

Bedrijfswaardering naar discounted cashflow methode

Met dit rekenprogramma kan een berekening worden gemaakt, de discounted cashflowmethode (DCF Methode). Dit is een bedrijfswaarderingsmethode die de waarde van een onderneming bepaalt op basis van contant gemaakte kasstromen.

Er zijn diverse varianten van de DCF methode bekend.

Aangezien bij deze waarderingsmethode rekening wordt gehouden met diverse aannames, waaronder omzet- en kostenstijgingen in de toekomst die vaak moeilijk voorspelbaar zijn, is een ongeclausuleerde toepassing van de waarderingsmethode arbitrair. Vaak wordt deze waarderingsmethode gebruikt in samenhang met andere waarderingsmethoden.

Deze tool kan uw klantgegevens in de rapportage tonen en heeft automatisch invulbare data uit de aangifte beschikbaar.

BV leent voor belegging DGA

Met dit rekenprogramma kan een berekening worden gemaakt van de vermogensontwikkeling van een DGA als hij geld leent van zijn BV om dat vervolgens in privé te beleggen.

Het rekenprogramma houdt er rekening mee dat het geld op 1 januari van het ingegeven jaar rendeert.

Het programma houdt rekening met de VPB-heffing en de inkomstenbelastingheffing over het vermogen en over de (toekomstige) aanmerkelijke belangwinst.

Voor zover er rendement op het vermogen wordt gemaakt, wordt dat rendement bijgeschreven bij het vermogen. De belastingheffing over het vermogen strekt in mindering op het vermogen.

Deze tool kan uw klantgegevens in de rapportage tonen en heeft automatisch invulbare data uit de aangifte beschikbaar.

Reserveringsruimte lijfrentepremieaftrek (inhaalpremie)

Met dit rekenprogramma kan een berekening worden gemaakt van de reserveringsruimte van de premieaftrek lijfrente.

Naast de reguliere premieaftrek (de jaarlijkse aftrek), kan een 'inhaalpremie' worden afgetrokken als in de afgelopen zeven jaren de reguliere premieaftrek niet volledig is benut.

De premie die op deze wijze kan worden berekend is aan een maximum gebonden dat ook nog eens leeftijdsafhankelijk is. Het model houdt rekening met deze aspecten.

Deze tool kan uw klantgegevens in de rapportage tonen en heeft automatisch invulbare data uit de aangifte beschikbaar.

Vermogensontwikkeling bij papieren schenkingen

Met dit rekenmodel kan een berekening worden gemaakt van het voor- of nadeel van een papieren schenking, waarbij de ouders het geschonken bedrag rentedragend schuldig blijven aan de kinderen.

Het rekenmodel gaat ervan uit dat de bedongen rente tenminste 6% bedraagt en dat de rente jaarlijks door de ouders wordt betaald aan de kinderen. Als een lagere rente wordt bedongen of de rente schuldig wordt gebleven, bestaat het risico dat bij overlijden het schuldig gebleven bedrag wordt aangemerkt als een fictief erfrechtelijke verkrijging.

Het rekenmodel houdt niet alleen rekening met erfbelasting en schenkbelasting, maar ook met de gevolgen die de papieren schenking heeft voor de inkomstenbelasting box 3 bij zowel de ouder(s) als het kind.

Deze tool kan uw klantgegevens in de rapportage tonen en heeft automatisch invulbare data uit de aangifte beschikbaar.

Voordeel doorschuiven

Met dit rekenprogramma kan een berekening worden gemaakt of het voor- of nadelig is om een eenmanszaak geruisloos of ruisend over te nemen.

Beide scenario's worden doorberekend en resulteren in een netto koopsom.

Voor de vermogensruimte in verband met een eventuele dotatie voor de oudedagsreserve gaat dit model ervan uit dat de jaarlijkse winst geheel wordt gesoupeerd.

Deze tool kan uw klantgegevens in de rapportage tonen en heeft automatisch invulbare data uit de aangifte beschikbaar.

Share this post