Nextens release notes 13 december: 5 nieuwe rekentools

Deze release van Nextens borduurt voort op de oktober-release en de november-release door vijf rekentools toe te voegen, namelijk de Stakingsvarianten Onderneming, Berekening optimaal salaris uit BV, Voordeel man-vrouw Firma, Berekening belastingrente, en Berekening auto van de zaak of aanschaf in privé. Bovendien kunnen er nu een aantal velden van de Goodwillberekening tool automatisch voor u ingevuld worden: Buitengewone baten en lasten, en omzetting van de oudedagsreserve in een lijfrente.

Spring gelijk naar een onderdeel

Rekentools

Stakingsvarianten Onderneming

Met dit rekenprogramma kunnen een viertal stakingsvarianten bij de eenmanszaak worden doorberekend:

1. geheel afrekenen over de stille reserves en goodwill alsmede de FOR;
2. geheel afrekenen over de stille reserves en goodwill alsmede de FOR maar met gebruikmaking van de faciliteit van uitgestelde belastingbetaling;
3. volledig benutten van de lijfrenteaftrekmogelijkheden waaronder de stakingslijfrenteaftrek en omzetting van de oudedagsreserve;
4. de geruisloze doorschuiving van de onderneming naar de bedrijfsopvolger en omzetting van de oudedagsreserve in een lijfrente.

Deze tool kan uw klantgegevens in de rapportage tonen, maar heeft nog geen automatisch invulbare data beschikbaar. Deze functionaliteit wordt voor deze tool in de toekomst toegevoegd.

Berekening optimaal salaris uit BV

Met dit rekenmodel kan een berekening worden gemaakt van de belastingdruk op inkomen in de vorm van salaris en inkomen in de vorm van dividend. Op deze wijze kan worden bekeken welk salaris vanuit het oogpunt van lage belastingdruk gewenst is. Door telkens een ander salaris in te vullen kan worden bekeken wat een salarisverhoging of een salarisverlaging doet met de belastingdruk. Deze tool kan de volgende velden automatisch voor u invullen:

 • Geboortedatum DGA
 • Aftrekposten in box 1 voor de IB

Voordeel man-vrouw firma

Met dit rekenprogramma kan een berekening worden gemaakt van het voordeel van een man-vrouw firma.

Dit model geeft drie uitwerkingen:
- de VOF (de man-vrouw firma);
- de eenmanszaak waarin de partner salaris (meewerkbeloning) krijgt;
- de eenmanszaak waarin de ondernemer de meewerkaftrek claimt voor de meewerkend partner

Deze tool kan de volgende velden automatisch voor de Aangever, en indien van toepassing, voor de partner, voor u invullen:

 • Ondernemingswinst
 • Autokostenforfait
 • Investeringsaftrek
 • Geboortedatum
 • Urencriterium, Startersaftrek en Dotatie oudedagsreserve
 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting
 • Salaris
 • Uitgaven voor Inkomensvoorzieningen
 • Inkomsten uit eigen woning
 • Persoonsgebonden Aftrek

Berekening belastingrente

Met dit rekenprogramma kan een berekening worden gemaakt van de verschuldigde belastingrente voor belastingaanslagen vanaf 2012. Deze berekening is gebaseerd op de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR), artikelen 30f t/m 30k en de Invorderingswet, artikelen 28 en 29. Deze tool kan uw klantgegevens in de rapportage tonen, maar heeft nog geen automatisch invulbare data beschikbaar. Deze functionaliteit wordt voor deze tool in de toekomst toegevoegd.

Berekening auto van de zaak of aanschaf in privé

Met dit rekenprogramma kunt u berekenen of een auto van de zaak voordeliger is dan het aanschaffen in privé en declareren van de zakelijke kilometers. Omdat het gaat om het verschil tussen deze varianten, gaat het model altijd (dus ook bij minder dan 500 privékilometers) uit van een bijtelling privégebruik.

Deze tool kan de volgende velden automatisch voor u invullen, mits u een berekening voor een IB-ondernemer maakt. N.B.: deze waardes komen uit de geselecteerde IB aangifte, en kunnen dus ter indicatie dienen.

 • Aantal privékilometers
 • Cataloguswaarde auto

Vervolgstappen

 • In de Van IB naar BV-rekentool kunnen in de toekomst ook de velden Overige Inkomsten Box 1, en Premie Beroepspensioenfonds vooringevuld worden.
 • De Automatisch Invullen-functionaliteit van de Stakingsvarianten Onderneming-tool wordt toegevoegd
 • De volgende tools zijn in ontwikkeling:
  • Berekening pensioengat
  • Berekening beleggen in de BV of uitkeren in privé
  • Afkoop kapitaalverzekering
 • De rapportage kunt u in de toekomst direct toevoegen aan de Centrale Documentopslag van een klant in het klantdossier.
Share this post