Nextens release notes 20 februari: 9 nieuwe rekentools

Deze release van Nextens borduurt voort op de januari-release door negen Nextens Rekentools toe te voegen. Deze keer zijn het: Berekening inkomstenbelasting box 1, Berekening inkomstenbelasting box 3, Bijtelling leaseauto, Bijtelling zakelijke woning, Bruto-netto loon, Fiscale en commerciële openingsbalansen bij ruisende en geruisloze inbreng, Heffings- en invorderingsrente, Lineaire berekening (voor hypotheek of andere lening) en Vennootschapsbelasting. Hiermee komt het totale aantal Rekentools uit op vierentwintig.

Daarnaast kunnen voor de volgende Rekentools de meeste velden automatisch worden ingevuld: IB naar BV, Vergelijking ruisende en geruisloze inbreng, Berekening pensioengat, Beleggen in de BV, Jaarruimte premieaftrek lijfrente, Inkomstenbelasting box 1, Inkomstenbelasting box 3, Bijtelling zakelijke woning en Vennootschapsbelasting. Ook zijn alle Rekentools geüpdatet met de laatste fiscale wijzigingen. Dit houdt in dat alle tools up-to-date zijn voor het jaar 2020.

Spring gelijk naar een onderdeel

Berekening inkomstenbelasting box 1

Met dit rekenprogramma kunt u de verschuldigde inkomstenbelasting in box 1 berekenen.
In de berekening wordt geen rekening gehouden met heffingskortingen. Heffingskortingen strekken in mindering op de te betalen belasting en kunnen eenvoudig als zodanig op de uitkomst van deze berekening in aftrek worden gebracht.

Deze tool kan uw klantgegevens in de rapportage tonen en heeft automatisch invulbare data beschikbaar.

Berekening inkomstenbelasting box 3

Met dit rekenprogramma kunt u de verschuldigde inkomstenbelasting in box 3 berekenen. Ga daarvoor uit van de grondslag na aftrek van het heffingsvrij vermogen.

Deze tool kan uw klantgegevens in de rapportage tonen en heeft automatisch invulbare data beschikbaar.

Bijtelling leaseauto

Met deze tool kunt u de maandelijkse kosten van een leaseauto voor een werknemer berekenen. De maandelijkse kosten bestaan uit de fiscale bijtelling en de eigen bijdrage.

Bijtelling zakelijke woning

Als de werkgever aan de werknemer een woning ter beschikking stelt, heeft de werknemer hierdoor een voordeel. De werknemer bespaart zich immers de huur of hypotheekkosten, die hij bij een eigen woning had moeten betalen.

De economische huurwaarde van de woning moet als loon worden aangemerkt. Voor de werkgever die de werkkostenregeling toepast geldt een bijzonderheid: het voordeel wegens het ter beschikking stellen van een woning kan niet als werkkosten worden aangemerkt: dit voordeel moet worden bijgeteld bij het loon van de werknemer.

Als de werknemer de woning nodig heeft voor de behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking geldt er een bijzondere regel: de economische waarde is loon, maar het is gemaximeerd op 18% van het fiscale loon van de werknemer, uitgaande van 36 uur per week.

In deze tool kan de werkgever die een woning ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking ter beschikking stelt de maximale bijtelling vaststellen.

Deze tool kan uw klantgegevens in de rapportage tonen.

Bruto-netto loon

U kunt met behulp van deze tool een berekening maken van het brutoloon van een medewerker, zodat u kunt zien wat de medewerker van zijn brutoloon, netto overhoudt. Tevens geeft de tool een overzicht van de verschuldigde loonheffing (loonbelasting / premie volksverzekeringen) bij het desbetreffende brutoloon.

De uitkomsten van deze tool vormen een indicatie voor eenvoudige bruto-nettotrajecten begin 2020. De precieze vaststelling is complex en is afhankelijk van veel factoren. Deze tool benadert het, maar kan geen uitsluitsel geven over de exacte bedragen. Reed Business kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de uitkomsten van deze berekeningen.

Fiscale en commerciële openingsbalansen bij ruisende en geruisloze inbreng

Met dit rekenprogramma kan aan de hand van een gegeven eindbalans van een eenmanszaak de fiscale en commerciële beginbalans van de BV worden gegeven.

Geruisloze inbreng

Allereerst worden de balansen bij een geruisloze inbreng weergegeven. Er wordt vanuit gegaan dat het zichtbare (fiscale) eigen vermogen geheel in de vorm van aandelenkapitaal wordt uitgegeven. Dat is overigens niet verplicht. Agio is eveneens mogelijk. Behoudens een aandelenkapitaal van minimaal € 1.

Het model maakt gebruik van de maximale crediteringsmogelijkheid.

Ruisende inbreng

Bij de ruisende inbreng is ervoor gekozen om het gehele kapitaal om te zetten in aandelenkapitaal. In de praktijk zal ook worden gekozen om het kapitaal grotendeels om te zetten in een rekening-courant aandeelhouder. De mogelijkheden daartoe zijn echter beperkt als de inbreng mede bestaat uit onroerende zaken. Om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting mag maximaal 10% worden gecrediteerd.

Bovendien leidt een hoge creditering tot een TBS vordering waarvan de rente is belast in box 1.

Het bedrag van de stakingswinst dat niet kan worden omgezet in een lijfrente wordt toegerekend aan het aandelenkapitaal. Let er wel op dat de ondernemer over deze stakingswinst fiscaal dient af te rekenen bij inbreng in de BV. Geruisloze inbreng kan dan een beter alternatief zijn.

Deze tool kan uw klantgegevens in de rapportage tonen en heeft automatisch invulbare data beschikbaar.

Heffings- en invorderingsrente

Met dit rekenprogramma kunt u de verschuldigde heffings- en invorderingsrente berekenen. Deze berekening is gebaseerd op de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR), artikelen 30f t/m 30k en de Invorderingswet, artikelen 28 en 29.

Heffingsrente

Het tijdvak waarover heffingsrente wordt berekend, vangt voor wat betreft de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting aan op de dag na het einde van het tijdvak waarover de belasting wordt geheven en eindigt op de dag van dagtekening van de aanslag. In de periode 2006 t/m 2009 was de datum van aanvang 1 juli van het belastingjaar.

Voor de erfbelasting vangt het tijdvak aan acht maanden na het overlijden en eindigt op de dag van de dagtekening van het aanslagbiljet.

Invorderingsrente

De invorderingsrente vangt aan op het moment dat een betalingstermijn voor de aanslag wordt overschreden en eindigt op het moment dat de betaling plaatsvindt.

Overgangsregeling belastingrente

Voor aanslagen die betrekking hebben op belastingjaren/heffingstijdvakken vanaf 2012 dan wel boekjaren die zijn begonnen op of na 1 januari 2012 is de regeling voor belastingrente van toepassing. Er geldt een overgangsregeling voor aanslagen die betrekking hebben op eerdere belastingjaren/heffingstijdvakken en boekjaren, maar na 2012 worden opgelegd: de regeling voor heffings- en invorderingsrente blijft van toepassing, maar voor de periode vanaf 2013 wordt wél het rentepercentage van de belastingrente toegepast.

Deze tool kan uw klantgegevens in de rapportage tonen, maar heeft nog geen automatisch invulbare data beschikbaar. Deze functionaliteit wordt later toegevoegd.

Lineaire berekening (voor hypotheek of andere lening)

Met dit rekenprogramma kan worden berekend wat de maandelijkse betaling is op een lineaire lening. Bij een lineaire lening wordt gedurende de hele looptijd jaarlijks een gelijk bedrag aan aflossing betaald. In het begin is het rentedeel groot; in de loop van de tijd wordt het rentedeel kleiner. De totale brutokosten nemen gelijkmatig en geleidelijk af.

Er wordt uitgegaan van een maandelijkse betaling achteraf. Er wordt NIET meer gerekend met de effectieve rente, maar met de opgegeven rente op jaarbasis.

Tevens wordt berekend wat de te betalen rente is, gerekend over de gehele looptijd.

Deze tool kan uw klantgegevens in de rapportage tonen.

Vennootschapsbelasting

Met dit rekenprogramma kunt u de verschuldigde vennootschapsbelasting berekenen aan de hand van een opgegeven belastbaar bedrag.

De vennootschapsbelasting sluit voor het winstbegrip grotendeels aan bij de IB, maar kent ook nogal wat speciale regelingen zoals de deelnemingsvrijstelling, aftrekbeperkingen voor concerns en de innovatiebox (voorheen octrooibox) van artikel 12b Wet Vpb.

Deze tool kan uw klantgegevens in de rapportage tonen en heeft automatisch invulbare data beschikbaar.

Vervolgstappen

  • De volgende tools zijn in ontwikkeling:
    • Berekening vruchtgebruik
    • Huis kopen: volledige hypotheek of eigen geld
    • Werkruimte eigen woning
    • Hypotheeklening van familie in combinatie met schenken