Nextens release notes 4 juli: extra velden in lijsten

In deze release zijn enkele gebruikerswensen voor extra velden in lijsten gehonoreerd. Verder is de mogelijkheid om aangiften te exporteren toegevoegd, zodat deze bij een ander kantoor ingelezen kunnen worden. Tot slot bevat deze release ook een aantal technische verbeteringen.

Nieuwe kolommen op lijsten zorgen voor meer overzicht

Op de lijst met Service Bericht Aanslagen (SBA) zijn de kolommen ‘Datum opgehaald’, ‘Datum afloop bezwaartermijn’ en ‘Aanslagnummer’ toegevoegd. U kunt nu op deze kolommen sorteren, waardoor u sneller kunt zien bij welke aanslag nog actie nodig is.

Op de lijsten van SBA- en VIA-machtigen kan nu ook de datum worden getoond waarop de machtiging is aangevraagd. Door op deze kolom te sorteren kunt u zien bij welke klanten u moet aandringen op het doorgeven van een machtigingscode. Dit is vooral handig bij VIA-machtigingen die u jaarlijks moet aanvragen (opt-in). Zoals bekend worden SBA-machtigingen door de Belastingdienst jaarlijks automatisch verlengd.

In een volgende release zullen we het aantal kolommen dat u kunt kiezen bij lijsten aanzienlijk uitbreiden.

Status akkoord opvragen voor meer dan één aangifte in lijst Aangiften

Als u gebruikmaakt van accordering van aangiften via ons klantportaal of dat van derden wordt de accorderingsstatus door Nextens elke 3 uur automatisch bijgewerkt. Voorheen was dit 6 uur. Het was tot nu toe ook mogelijk om in de lijst ‘Aangiften/Accorderen verzenden’ één aangifte te selecteren en voor die aangifte tussentijds de actie ‘Status akkoord opvragen’ uit te voeren. Vanaf deze release kan dat ook voor een selectie van op akkoord wachtende aangiften.

Verplaatsen van aangiften tussen kantoren

Als u met meer dan één kantoor in Nextens werkt en u wilt een aangifte IB of Vpb van een klant van het ene kantoor naar het andere verplaatsen of laten beoordelen, dan kunt u dat vanaf deze release regelen.

In kantoor één kiest u op het klantdossier onder Acties voor Aangifte Exporteren.

In kantoor twee leest u dezelfde aangifte in via Instellingen/Migratie.

De aangifte is in kantoor één dan gemarkeerd als geëxporteerd en krijgt paarse achtergrondkleur. U kunt daar dan in beginsel niet meer in werken, maar u kunt die beperking wel weer uitzetten.

Voor meer informatie kunt u kijken onder ‘help’ bij het klantdossier onder ‘Exporteren en importeren aangifte’.

Verantwoordelijkheden in klantkaart

Als u het recht ‘Klantgegevens bewerken’ heeft op een klant, dan kunt u vanaf nu ook de verantwoordelijkheden in de klantkaart voor die betreffende klant bewerken. Eerst was dit alleen mogelijk met de bevoegdheid ‘Gebruikersbeheer’.

Stand van zaken Service Bericht Uitstel

Aangiftejaar 2017 is het eerste jaar waarin de Belastingdienst geen terugkoppel-cd-rom uitstelregeling meer verstrekt. In plaats daarvan staan dagelijks nieuwe SBU-berichten klaar, waarmee Nextens uw inleverschema én uitstelstatussen kan bijwerken. Het is alleen nodig dat u onder instellingen Kantoorgegevens/Kantoorbecon met een vinkje hebt aangegeven dat u gebruik wilt maken van Digitale Uitstelregeling.

Sommige gebruikers die met één certificaat voor meer dan één beconnummer de uitstelregeling verzorgen, hebben gemeld dat SBU’s niet werden ontvangen. Dit blijkt te zijn veroorzaakt door een foutieve instelling bij Logius (de beheerder van Digipoort) waardoor slechts één kantoor de berichten kon ophalen. Dit is door Logius eind juni 2018 hersteld, zodat nu iedereen SBU’s moet kunnen ontvangen.

Tot slot zijn de volgende problemen opgelost:

  • In VPB (meerdere jaren) kwamen nog conversieproblemen voor bij korte of lange boekjaren en bij ontvoegde dochters. Daarnaast werd bij conversie van een fiscale eenheid de geconverteerde cijfers niet altijd gebruikt. Dit is hersteld.
  • Gebruik van het veld correctie Vpb (VPB2017) bij een Fiscale eenheid leverde een onterechte blokkade.
  • In VPB2017 werd bij verzending van een gebroken boekjaar de begindatum nog (zoals in enkele voorgaande jaren nodig was) naar het begin van de maand gezet.
  • Een onterechte blokkade (bij gelijk fiscaal nummer) bij deelnemingen die ook als dochter in de fiscale eenheid voorkomen.
  • Enkele technische storingen bij KvK-deponeringen.
  • Exporteren van lijsten en notities was niet stabiel.
  • In IB2017 ontbraken nog enkele controles bij de te verzenden aangifte en was de VIA-import van de gegevens van de Prestatiebeurs niet compleet.
  • In een aangifte zonder belastbaar vermogen (onder de vrijstelling) werd de specificatie van Overige bezittingen verzonden. Soms heeft dit tot een aanslag in Box 3 geleid (hoewel er geen belastbare grondslag werd verzonden).
  • Bij de combinatie van een M-biljet met een C- of P-biljet, waarbij geen sprake was van fiscaal jaarpartnerschap, werd bij de aangever in box 3 soms ten onrechte het gezamenlijk vermogen vermeld.