Nextens release notes 9 maart: 9 nieuwe Rekentools

Deze release van Nextens borduurt voort op de februari-release door negen Nextens Rekentools toe te voegen. Deze keer zijn het: Besparing door schenkingsplan, Huis kopen: volledige hypotheek of eigen geld, Hypotheeklening van familie in combinatie met schenken, Loonheffing, Sectorpremie, TBS pand in BV of in privé, Varianten werkruimte eigen woning en Vruchtgebruik & ZZP'er of dienstbetrekking. Hiermee komt het totale aantal Rekentools uit op drieëndertig. Daarnaast kan voor de volgende Rekentool de meeste velden automatisch worden ingevuld: Hypotheeklening van familie in combinatie met schenken.

Besparing door schenkingsplan

Met dit rekenprogramma kan een berekening worden gemaakt van het voordeel van een schenkingsplan, waarbij vermogen in een aantal jaren wordt geschonken. De vergelijking wordt gemaakt tussen de verschuldigde erfbelasting als het vermogen in één keer vererft ten opzichte van de erf- en schenkbelasting als (een deel van) het vermogen in termijnen wordt geschonken.

Het model geeft (cumulatief) per jaar aan wat de besparing is per kind. Vervolgens wordt de totale cumulatieve besparing (voor alle kinderen) weergegeven van het jaar waarin het plan eindigt.

Het rekenmodel gaat ervan uit dat in geval beide ouders nog in leven zijn, de langstlevende ouder geen erfrechtelijke aanspraak maakt op (een deel van) het vermogen.

Mocht de langstlevende ouder wel aanspraak maken op het te vererven vermogen dan kan dit effect worden geneutraliseerd door bij de opgave van het te vererven vermogen alleen het vermogen aan te geven dat bij overlijden van de kortst levende ouder bestemd is voor de kinderen.

Deze tool kan uw klantgegevens in de rapportage tonen.

Huis kopen: volledige hypotheek of eigen geld

Met dit rekenprogramma kan berekend worden of de aanschaf van een huis het voordeligst is met geheel eigen geld, met een maximale financiering of een zelf gekozen bedrag aan eigen geld, aangevuld met een hypothecaire financiering.

Er wordt van uitgegaan dat de ingegeven eigenwoningschuld als eigenwoningschuld wordt aangemerkt en dat daarop geen aftrekbeperking van toepassing is, zoals de eigenwoningreserve.

Als de gebruiker bij aanschaf van een eigen woning wil beoordelen op welke wijze deze het beste kan worden gefinancierd, dan vult hij bij eigenwoningschuld het bedrag in dat hij maximaal als eigenwoningschuld kan aanmerken, onder verrekening van de eventuele eigenwoningreserve. Vervolgens voert hij het vermogen box 3 in, onder aftrek van de eigenwoningreserve. Die wordt immers geacht allereerst uit eigen geld te zijn betaald.

Vanaf 1 januari 2013 geldt voor nieuwe eigenwoningleningen een verplichte minimaal annuïtaire aflossing. Deze verplichting heeft geen invloed op deze berekening. Wel wordt door de verplichte aflossing het eventuele voordeel van een maximale financiering jaarlijks kleiner.

Deze tool kan uw klantgegevens in de rapportage tonen

Hypotheeklening van familie in combinatie met schenken

Met dit rekenprogramma kan een berekening worden gemaakt van het voor- of nadeel van een lening eigen woning die wordt verstrekt door familieleden aan andere familieleden. Veelal zal het een lening zijn die ouders aan kinderen verstrekken.

Opzet is dat het schenkende familielid in kwestie netto hetzelfde rendement maakt op de familielening als op de spaarrekening. Hetgeen meer aan rendement wordt gemaakt op de familielening, wordt geschonken aan de geldlener. De rente die aan het familielid wordt berekend dient dus hoger te zijn dan de rente die wordt ontvangen op het spaargeld.

Deze tool kan uw klantgegevens in de rapportage tonen en heeft automatisch invulbare data uit de aangifte beschikbaar.

Loonheffing

Met dit rekenprogramma kunt u de verschuldigde loonbelasting over een periodesalaris berekenen voor inwoners van Nederland. Vanaf 2019 gelden voor niet-inwoners van Nederland andere tabellen, die nog niet in deze rekentool worden ondersteund.

Als tijdvak kunnen worden ingevoerd: dag, week, vier weken, maand, kwartaal en jaar.

Voor de loonadministratie zijn de officiële tabellen van de Belastingdienst maatgevend. De uitkomsten van dit rekenmodel zullen daarvan niet substantieel afwijken.

Deze tool kan uw klantgegevens in de rapportage tonen.

Sectorpremie

Iedere inhoudingsplichtige is ingedeeld in een bepaalde sector. Deze sectorindeling vindt plaats aan de hand van de feitelijke aard van de werkzaamheden die door een werkgever worden verricht in 2020. Aan iedere sector is een premiepercentage voor de Werkhervattingskas (Whk) gekoppeld, welke per sector verschilt. Het is dus van belang dat u als inhoudingsplichtige in een juiste sector ingedeeld bent.

Met behulp van deze tool kunt u zien hoeveel premie Whk u verschuldigd bent in een sector in vergelijking met een andere sector en of een wijziging een voor- dan wel een nadeel oplevert in 2020.

Deze tool kan uw klantgegevens in de rapportage tonen.

TBS pand in BV of in privé

Met dit programma kan worden berekend of een pand, gebruikt door de BV, waarin een aanmerkelijk belang wordt gehouden het voordeligst in privé moet worden gekocht of door de BV moet worden gekocht.

Deze tool kan uw klantgegevens in de rapportage tonen.

Varianten werkruimte eigen woning

Met dit rekenprogramma kan een berekening worden gemaakt van de gevolgen voor de inkomstenbelasting als een woning mede wordt gebruikt als onzelfstandige kantoorruimte voor de onderneming (bijvoorbeeld de werkkamer).

Deze tool kan uw klantgegevens in de rapportage tonen.

Vruchtgebruik

Met dit rekenprogramma kunt u het vruchtgebruik berekenen van box 3 obv de UBIB 2001 art. 18 en 19. Het vruchtgebruik (genotsrecht) wordt volgens art. 18 bepaald op 4% van de volle eigendomswaarde.

Deze tool kan uw klantgegevens in de rapportage tonen.

ZZP'er of dienstbetrekking

Met dit rekenprogramma kan een berekening worden gemaakt van het minimum uurtarief dat een ZZP'er moet berekenen om als zelfstandig ondernemer hetzelfde inkomen te hebben als hij had als werknemer.

Deze tool kan uw klantgegevens in de rapportage tonen.

Vervolgstappen

De volgende tools zijn in ontwikkeling:

  • Woning ondernemer in gemengd gebruik
  • Minimumloon
  • Waardebepaling aandelen
  • Kantonrechtersformule
  • Vermogensopbouw door periodieke inleg