THEMA

AANDACHTSPUNTEN VPB-AANGIFTE 2015

Aangifte indienen vóór 1 juni

In Nederland is een strikt beleid van toepassing met betrekking tot de periode waarin de aangiften vennootschapsbelasting moeten worden ingediend. In principe moet iedere belastingplichtige met een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar zijn aangifte vennootschapsbelasting 2015 indienen vóór 1 juni 2016.

Samenvoeging RDA met S&O-afdrachtvermindering

Met ingang van 2016 worden de kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) die eerst onder de Research & Developmentaftrek (RDA) vielen, ondergebracht in de S&O-afdrachtvermindering (zie 2.17.1 Fiscale cijfers 2016). Het forfait in de RDA gaat in gewijzigde vorm over naar de S&O-afdrachtvermindering. Vanaf 2016 is toepassing niet langer afhankelijk van het aantal S&O-uren in de aanvraag. Bedrijven kunnen kiezen of ze het forfait willen toepassen. Die keuze geldt voor het hele kalenderjaar. Onder de geïntegreerde regeling geldt tot 1.800 S&O-uren een forfait van € 10 per uur en daarboven van € 4 per uur. In de RDA was het forfait gemaximeerd op 1.800 S&O-uren op jaarbasis. Nog openstaande S&O-uitgaven uit de RDA (uitgaven van € 1 miljoen of meer moesten over vijf jaar worden gespreid) kunnen voor de nog resterende kalenderjaren, voor een evenredig deel worden opgevoerd onder de geïntegreerde regeling. 

Fiscale eenheid

Vanaf 16 december 2014 is het op grond van een goedkeuring van staatssecretaris Wiebes van Financiën (BLKB2014/2137M) mogelijk om een fiscale eenheid te vormen ondanks dat aandelen worden gehouden door een maatschappij die is gevestigd in een EU-lidstaat of een EER-land. Het betreft Nederlandse zustermaatschappijen die gehouden worden door een buitenlandse topmaatschappij en de situatie waarin aandelen worden gehouden door een buitenlandse tussenmaatschappij. De fiscale eenheid blijft beperkt tot de in Nederland gevestigde maatschappijen, dus alleen de Nederlandse zustermaatschappijen respectievelijk de Nederlandse grootmoeder en kleindochter kunnen een fiscale eenheid aangaan. Er loopt een wetsvoorstel (34 323) waarin de goedkeuring wordt omgezet in wetgeving. Dit wetsvoorstel bevat daarnaast nog één belangrijke wijziging van het bezitscriterium en een redactionele aanpassing van artikel 15ag Wet VPB om te verduidelijken dat dit artikel ook van toepassing is bij liquidatie/ontbinding van de enige dochtermaatschappij. De wijziging van het bezitsvereiste is feitelijk een aanscherping: er wordt in de wettekst opgenomen dat, naast de economische eigendom, de gehele juridische eigendom moet worden gehouden, waardoor het niet meer voldoende is dat alleen de materiële zeggenschap bij de moedermaatschappij ligt. Certificering van aandelen zou daardoor alleen nog mogelijk zijn als dit via een ander onderdeel van de fiscale eenheid plaatsvindt. Aangezien de aanscherping van het bezitsvereiste kan betekenen dat bestaande fiscale eenheden worden geacht van rechtswege te eindigen, is bepaald dat het nieuwe bezitsvereiste voor bestaande fiscale eenheden pas vanaf 16 oktober 2017 gaat gelden.

Documentatieplicht in het kader van transferpricing

Vanaf 2016 moeten multinationals met een minimale omzet van € 750 miljoen jaarlijks een rapport opstellen voor elk land met gegevens over onder meer daar behaalde omzet, winst en daar verschuldigde belasting. Daarnaast moeten gehanteerde verrekenprijzen worden bijgehouden. Beide verplichtingen zijn uniform vastgesteld vanuit de OESO, en gelden voor jaren die op of na 1 januari 2016 beginnen.

Implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn

Per 2016 zijn in de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting een aantal wijzigingen aangebracht ter bestrijding van misbruik en het ontgaan van belastingheffing:
  • Indien een moedermaatschappij een deelneming heeft in een dochtermaatschappij dan is voortaan een betaling door de dochtermaatschappij belast bij de moedermaatschappij voor zover die betaling bij de dochter aftrekbaar is;
  • Een buitenlandse vennootschap of coöperatie kan in Nederland belastingplichtig zijn als die voornamelijk is tussengeschoven tussen een Nederlandse en een buitenlandse vennootschap om inkomstenbelasting of dividendbelasting te ontgaan. Het geheel van de handelingen moet neerkomen op een constructie.

Gegevensverstrekking door banken over 2016

Financiële instellingen moeten op grond van de door de OESO opgestelde Common Reporting Standard (CRS) vanaf 2016 verplicht gegevens verstrekken aan de Belastingdienst als het gaat om rekeningen van buitenlandse belastingplichtigen. In identificatie- en rapportagevoorschriften wordt aangegeven hoe een financiële instelling moet bepalen of sprake is van een onder de CRS te rapporteren rekening van een in het buitenland belastingplichtige persoon. Bijna alle EU-lidstaten gaan vanaf september 2017 de gegevens over 2016 met elkaar uitwisselen.

Multiplier giftenaftrek eindigt per 2018

Aan de multiplier voor giften aan culturele instellingen is een zogenoemde horizonbepaling verbonden waardoor deze stimuleringsmaatregel automatisch eindigt na een aantal jaren. Artikel 35 Wet VPB bepaalt dat de multiplier niet van toepassing is op giften die plaatsvinden in boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2018.

VPB-plicht overheidsondernemingen

Overheidsondernemingen die concurreren met private ondernemingen zijn vanaf boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016 VPB-plichtig voor dergelijke activiteiten. Zie hoofdstuk 7 VPB Almanak deel II 2015. In het Belastingpakket 2016 is het oorspronkelijke wetsvoorstel op twee punten aangepast. Ten eerste is geregeld dat een voordeel uit een commanditair belang bij een publiekrechtelijke rechtspersoon, en andere lichamen die slechts vennootschapsbelastingplichtig zijn voor zover zij een onderneming drijven, hoe dan ook wordt belast. Ten tweede is het voor gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries mogelijk gemaakt zonder fiscale consequenties te fuseren, te splitsen of taken te herschikken. U kunt hyperlinks uit bovenstaand artikel alleen openen wanneer u een abonnement op de Kennisbank FiscaalTotaal heeft. Bent u op zoek naar fiscale verdieping voor een betrouwbaar advies aan uw klant? Lees meer over FiscaalTotaal en vraag een demo aan!> Thema's>Belastingaangifte 2015|Themadocumenten