THEMA

MEER INVESTERINGSAFTREK VOOR MILIEUMAATREGELEN

Met dit laatste wordt eindelijk een oplossing geboden voor ondernemers die in eigen bedrijf milieuinnovaties ontwikkelen die vooruitlopen op de stand van de techniek. Het moet gaan om een bedrijfsmiddel dat op het moment van investeren voldoet aan de doelstelling van de regelingen én is gemeld aan het betreffende ministerie. Dat het bedrijfsmiddel niet op de lijst staat, moet zijn te wijten aan het feit dat nog onvoldoende is aangetoond dat aan de (technische) voorwaarden zou worden voldaan. Door derden ontwikkelde bedrijfsmiddelen vallen buiten de goedkeuring en een schriftelijk verzoek om toepassing van de goedkeuring moet binnen de termijn voor ambtshalve vermindering (vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarin aftrek mogelijk zou zijn geweest) worden gedaan bij Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen/Cluster Vpb-IBwinst, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag.

De versoepelingen/uitbreidingen

EIA, MIA en Vamil zijn op grond van de wettekst (artikelen 3.42, 3.42a en 3.31 Wet IB 2001) niet mogelijk voor gebruikte bedrijfsmiddelen maar er is nu een goedkeuring getroffen voor weinig of kort gebruikte milieuvriendelijke voertuigen die op de mileulijst staan. Deze kunnen voortaan ook in aanmerking komen voor MIA of Vamil door te toetsen aan de vereisten voor nieuwe vervoermiddelen (landvoertuigen), zoals opgenomen in artikel 2a, lid 1, onderdeel f Wet OB. Het gaat dan om de aanschaf van voertuigen maximaal zes maanden na de eerste ingebruikneming of de aanschaf van voertuigen met maximaal 6.000 kilometer op de teller. De totale uitgave voor vervanging van asbesthoudende daken, dakgoten of gevels (milieulijst 2014 nummers F6390, C6400) kan vanaf 2014 voor de investeringsaftrek als investering worden aangemerkt. Hiervoor kan dus MIA worden verkregen en eventueel ook de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) van artikel 3.41 Wet IB 2001 en Vamil. De belastingplichtige moet dan wel ook voor de winstbepaling rekening houden met het feit dat de dakvervanging is aangemerkt als investering en kan de onderhoudscomponent dus niet ineens als kosten in aftrek brengen.

Ambtshalve vermindering

Doordat in de wettekst is opgenomen dat voor investeringsaftrek moet worden gekozen bij de aangifte, is ambtshalve vermindering in beginsel uitgesloten op grond van onderdeel 17, sub 8 Besluit Fiscaal Bestuursrecht, nr. BLKB2013/995M. Voor de EIA en MIA was al een uitzondering opgenomen in het eerdere besluit nr. CPP2009/1116M; deze wordt nu vereenvoudigd en uitgebreid met de KIA. Er kan binnen vijf jaar alsnog een verzoek om KIA, EIA of MIA worden gedaan waarbij ook de kosten van een energie-advies of van een milieu-advies tot de investering kan worden gerekend. De vijfjaarstermijn start na het einde van het jaar waarin de investeringsaftrek in aanmerking had kunnen worden genomen, ook al vond de investering in een eerder jaar plaats. De goedkeuring doet niet af aan het feit dat de bewijslast – en onder omstandigheden de zogenoemde verzwaarde bewijslast – dat recht bestaat op investeringsaftrek op de belastingplichtige rust. Voor een inmiddels vervreemd bedrijfsmiddel wordt met toepassing van artikel 64 AWR (doelmatigheidsbepaling) goedgekeurd dat de ambtshalve vermindering ter grootte van het verschil tussen de alsnog geclaimde investeringsaftrek en de desinvesteringsbijtelling in één jaar in mindering wordt gebracht. Voor gevallen waarin een verzoek om ambtshalve vermindering in verband met de KIA nog tijdig zou zijn als deze was gedaan op 17 maart 2014, wordt de termijn voor het doen van het verzoek verlengd tot 17 juni 2014. Bron: Redactie FiscaalTotaal Themadocumenten