THEMA

PROBLEMEN BIJ UITBETALING TERUGGAVEN EINDELIJK OPGELOST?

Nadat deze fraude aan het licht is gekomen heeft de overheid een aantal maatregelen ingevoerd om te voorkomen dat deze fraude in de toekomst opnieuw zal worden gepleegd. Eén van de maatregelen is dat de belastingdienst vanaf 1 december 2013 toeslagen en teruggaven nog slechts uitbetaalt op 1 rekeningnummer. Deze maatregel houdt in dat toeslagen en teruggaven nog slechts aan belastingplichtigen worden uitbetaald indien de naam van de belastingplichtige overeenkomt met de tenaamstelling van de bankrekening.

Maatschappen

Behalve dat deze maatregel voor problemen zorgde bij de uitbetaling van de toeslagen, werden ook maatschappen geraakt door deze maatregel. Een maatschap is een entiteit welke fiscaal transparant is. De maatschap beschikt in veel gevallen niet over een eigen bankrekeningnummer en is veelal niet ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Bij de uitbetaling van bijvoorbeeld de teruggaaf van BTW komt deze maatschap onder de nieuwe regelgeving in de problemen. De belastingdienst zal namelijk niet overgaan tot het uitbetalen van de BTW-teruggaaf, omdat de naam van de rekeninghouder (één van de maten) niet overeenkomt met de naam van de belastingplichtige (de maatschap). Sinds de invoering van de verscherpte regelgeving worden de BTW-teruggaven vastgehouden door de belastingdienst, terwijl de maatschap deze teruggaven nodig heeft voor haar bedrijfsvoering. Zelfs nadat een nieuw bankrekeningnummer is aangevraagd, en deze overeenkomt met de naam van de belastingplichtige wordt de belastingteruggaaf nog steeds vastgehouden door de belastingdienst, omdat deze in een eerder stadium als verdacht is aangemerkt. De belastingplichtige komt dan terecht bij een aparte werkgroep die de belastingplichtige eerst gaat controleren. Uit contact met deze werkgroep is gebleken dat de werkgroep bekend is met het probleem met de maatschappen, maar dat ze nog geen oplossing hebben voor het probleem, en dat de teruggaven vooralsnog niet uitbetaald zullen worden.

Nieuwe maatregel

Op 2 juni jl. heeft de Staatssecretaris aangekondigd dat hij van plan is om een tweetal maatregelen door te voeren om bovengenoemd knelpunt te voorkomen of te verhelpen. De Staatssecretaris wil dit doen door het overgangsrecht te verlengen tot 1 juli 2015. De teruggaven zullen tot die tijd overgemaakt worden op het oude rekeningnummer van de belastingplichtige. Allereerst lost deze maatregel het probleem niet op, maar schuift deze slechts vooruit. De maatregel zal naar verwachting de uitbetaling van de toeslagen ten goede komen. Laten we hopen dat de problemen bij de teruggaven voor maatschappen nu ook opgelost zullen worden (in ieder geval tot 1 juli 2015). Tot op heden hebben de maatschappen echter nog steeds geen teruggaven mogen ontvangen. Dat dit ondanks de toezegging van de Staatssecretaris nog steeds niet gebeurd is, is een slechte zaak en komt de Nederlandse economie niet ten goede. De auteur Kees Kwakman is werkzaam als belastingadviseur bij Contaxus Belastingadviseurs te Volendam Themadocumenten