THEMA

VOORKOM BELASTINGRENTE: VRAAG TIJDIG EEN VA AAN

Belastingrente in 2013

Zoals bekend is per 1 januari 2013 de renteregeling gewijzigd. Vanaf dat moment is de heffingsrente vervangen door de belastingrente. In 2013 wordt voor het rentepercentage van de belastingrente zowel voor de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting aangesloten bij de wettelijke rente voor niet-handelstransacties, die vanaf 1 juli 2012 3% bedraagt.

Belastingrente vanaf 2014

Op Prinsjesdag 2013 is een wetsvoorstel ingediend waarin wordt voorgesteld om met ingang van 1 januari 2014 de belastingrente te verhogenVoor de inkomstenbelasting zal nog steeds de wettelijke rente voor niet-handelstransacties worden gehanteerd, maar gaat een ondergrens van 4% gelden. Voor de vennootschapsbelasting is voorgesteld om aan te sluiten bij de wettelijke rente voor handelstransacties met een minimum van 8%.

Wanneer belastingrente?

Belastingrente wordt berekend over de periode vanaf 1 juli na afloop van een belastingjaar tot en met de laatste dag van de betalingstermijn van de aanslag. Belastingrente is verschuldigd indien een aanslag wordt opgelegd met een te betalen bedrag. Hierop is één uitzondering van toepassing, namelijk dat de aanslag is vastgesteld vóór 1 juli van het jaar volgend op het belastingjaar. In dat geval is geen belastingrente verschuldigd. Dit kan worden bereikt door de aangifte vóór 1 april volgend op het belastingjaar in te dienen dan wel de Belastingdienst vóór 1 mei te verzoeken om een voorlopige aanslag. De Belastingdienst vergoedt alleen belastingrente indien de inspecteur langer dan 8 weken (bij een verzoek om voorlopige aanslag) dan wel 13 weken (bij een ingediende aangifte) doet over de vaststelling van een aanslag, waaruit een teruggaaf volgt. Er wordt geen rente vergoed indien een aanslag wordt verminderd na het indienen van bezwaar of beroep. Verzoek om voorlopige aanslag Om te voorkomen dat onnodig belastingrente moet worden betaald, is het derhalve van belang dat tijdig een voorlopige aanslag wordt aangevraagd. Dit geldt voor aanslagen 2014, maar ook nog voor voorlopige aanslagen over het belastingjaar 2013. Indien de verwachting is dat uit de aangifte 2013 een (fors) te betalen bedrag volgt, is het verstandig deze aangifte vóór 1 april 2014 in te dienen. Indien het (om welke reden dan ook) niet lukt om voor deze datum aangifte te doen, is het raadzaam om uiterlijk vóór 1 mei 2014 de Belastingdienst te verzoeken om een (nadere) voorlopige aanslag.

Boete

Op Prinsjesdag is tevens het Wetsvoorstel Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit ingediend. Hierin is onder andere voorgesteld dat een vergrijpboete kan worden opgelegd indien opzettelijk onjuiste gegevens of onvolledige gegevens worden verstrekt in een verzoek om vaststelling van een voorlopige aanslag. Dit voorstel is bedoeld om kwaadwillende belastingplichtigen af te schrikken. De voorgestelde boete kan uitsluitend worden opgelegd indien de belastingplichtige het initiatief neemt tot het vaststellen van een voorlopige aanslag en dus actief onjuiste feiten aan de Belastingdienst presenteert. De praktijk zal moeten uitwijzen hoe streng de Belastingdienst omgaat met het opleggen van een dergelijke vergrijpboete. Ik zou dit echter niet willen afwachten en raad iedereen dan ook aan om een zo juist mogelijk verzoek om voorlopige aanslag in te dienen. Themadocumenten