Vennootschapsbelasting

6 veranderingen in de vennootschapsbelasting 2021

Interview

10 december 2020


Het jaar is weer bijna om en het wordt tijd dat we vooruit kijken naar 2021. Wat gaat er veranderen op het gebied van de vennootschapsbelasting?


1. Verlaging vpb-tarief

De verlaging van het hoge tarief van de vennootschapsbelasting gaat niet door, waardoor dit tarief in 2021 op 25% blijft. De verlaging van het lage Vpb-tarief van 16,5% naar 15% wordt wel doorgevoerd. Vanaf 2021 geldt het lage tarief voor winsten tot € 245.000 in plaats van € 200.000. In 2022 zal deze grens verder verhoogd worden naar € 395.000.

Altijd fiscale kennis bij de hand? Probeer FiscaalTotaal Financials!Probeer het gratis

2. Fiscale coronareserve

Bij het bepalen van de genoten winst in 2019 kan een fiscale coronareserve gevormd worden voor het gehele of gedeeltelijke ‘coronagerelateerde verlies’ dat zich naar verwachting in het jaar 2020 voordoet. De fiscale coronareserve mag niet groter zijn dan de winst van het jaar 2019 die zou zijn behaald zonder de vorming van een fiscale coronareserve. De fiscale coronareserve wordt in het jaar volgend op het jaar waarin deze reserve is gevormd, volledig in de winst opgenomen.

3. Innovatiebox

Als bedrijven winst maken met bepaalde vernieuwende activiteiten, dan hoeven zij over deze winst minder vennootschapsbelasting te betalen. Het tarief van deze innovatiebox is nu 7 procent. Vanaf 1 januari 2021 stijgt dit naar 9 procent.

4. Liquidatie & stakingsverliesrekening

Bedrijven kunnen verliezen lijden als een bedrijfsactiviteit in het buitenland of een dochteronderneming stopt. Ze mogen deze verliezen nu in veel gevallen aftrekken van de winst die zij in Nederland maken. Deze zogenoemde liquidatie- en stakingsverliesregeling wordt aangepast. De mogelijkheden voor bedrijven om deze verliezen af te trekken, worden beperkt.

5. Renteaftrekbeperking

De specifieke renteaftrekbeperking, om binnen concernverband grondslaguitholling door renteaftrek tegen te gaan, wordt aangepast. Deze mag niet langer leiden tot een ongewenste vrijstelling van negatieve rente en valutawinsten op grondslageroderende schulden. Bij het bepalen van de winst wordt de rente op schulden aan een verbonden lichaam of verbonden natuurlijk persoon van aftrek uitgesloten. De voorgestelde wetswijziging zorgt ervoor dat per kwalificerende schuld de specifieke renteaftrekbeperking niet langer kan leiden tot een lagere winst. Per schuld moet bepaald worden of het bedrag aan negatieve rente of valutawinst het bedrag aan positieve rente, valutaverlies of kosten overschrijdt.

6. Verliesverrekening

Verliezen in de vennootschapsbelasting zijn op dit moment een jaar terug en zes jaar voorwaarts verrekenbaar. Er is geen beperking gesteld aan de omvang van het met de belastbare winst van een jaar te verrekenen verlies. Vermoedelijk gaan de regels per 1 januari 2022 veranderen. Het kabinet wil een ondergrens van verschuldigde vennootschapsbelasting inbouwen voor bedrijven met winstgevende activiteiten. Daarom komen verliezen boven 1 miljoen euro voortaan nog maar tot 50% van de belastbare winst voor verrekening in aanmerking, nadat die belastbare winst is verminderd met die 1 miljoen euro. Het resterende verlies blijft wel beschikbaar voor verrekening in een later jaar. De beperking geldt zowel voor voorwaarts als achterwaarts verrekenbare verliezen. Daar staat tegenover dat de beperking in de tijd voor wat betreft de voorwaartse verliesverrekening wordt losgelaten. De carry-backtermijn blijft een jaar.


Altijd fiscale kennis bij de hand? Probeer FiscaalTotaal Financials!Probeer het gratis

Marktleider in aangiftesoftware

Aangifte- en naslag oplossingen

Sinds 1984 fiscaal partner van professionals

Allard Jansen6 veranderingen in de vennootschapsbelasting 2021