THEMA

ZEG NOOIT NOOIT: BTW OP HUISVESTINGSKOSTEN VOOR PERSONEEL AFTREKBAAR

Het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (hierna: BUA) schrijft onder andere voor dat ondernemers btw op de kosten voor het verlenen van huisvesting aan personeel nooit in aftrek mogen brengen. De Hoge Raad is het niet eens met deze uitsluiting en oordeelt dat het niet is toegestaan om aftrek van btw op de kosten voor het verlenen van huisvesting aan personeel per definitie te verbieden.

Casus

In de zaak die aan de Hoge Raad is voorgelegd, gaat het om een uitzendbureau dat gebruik maakt van arbeidskrachten uit het buitenland. Aan deze, uit het buitenland afkomstige arbeidskrachten, wordt door het uitzendbureau huisvesting ter beschikking gesteld. De huisvesting is altijd zo dicht mogelijk bij de werklocatie gelegen.

De btw op de kosten voor huisvesting heeft het uitzendbureau in aftrek gebracht. De inspecteur is echter van mening dat de btw niet aftrekbaar is, omdat er op grond van de BUA (artikel 1, lid 1 onderdeel c) een aftrekbeperking geldt voor de btw ter zake van het verlenen van huisvesting aan personeel.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de aftrekbeperking niet in alle situaties kan gelden. Onder bijzondere omstandigheden kan een ondernemer gedwongen zijn om bepaalde leveringen of diensten af te nemen en hiervoor kosten te maken. Als van deze bijzondere omstandigheden sprake is, moet een ondernemer de btw in aftrek kunnen brengen.

Van bijzondere omstandigheden is volgens de Hoge Raad in ieder geval sprake bij de uitgaven voor de leveringen of diensten die primair in het belang van de onderneming zijn. Het eventuele persoonlijke voordeel van de werknemer moet voor de werkgever van ondergeschikt belang zijn.

Belang voor de praktijk

Zowel door de Hoge Raad en het Hof van Justitie EU is eerder geoordeeld dat een aftrekbeperking niet in alle omstandigheden kan gelden. Desondanks is de BUA niet aangepast en geldt in de praktijk dat de inspecteur zich nog altijd beroept op de aftrekbeperking. Dit is mijns inziens een onwenselijke situatie, omdat belastingplichtigen hierdoor worden verplicht om te gaan procederen om de btw in aftrek te kunnen brengen. Het is veel makkelijker als de wetgever ervoor kiest om een nuancering in de BUA op te nemen. Of dat in een beleidsbesluit een aantal situaties geregeld worden, waarmee in ieder geval aftrek kan worden genoten ondanks dat het gaat om kosten die in de BUA worden genoemd.

In dit kader is het van belang om niet uit het oog te verliezen dat de bewijslast bij de belastingplichtige ligt die meent dat de btw aftrekbaar is. Leg daarom in de administratie goed vast waarom dit standpunt wordt ingenomen en probeer dit zo veel als mogelijk te onderbouwen met objectieve gegevens.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post