THEMA

AANVULLENDE FISCALE MAATREGELEN CORONAVIRUS

Het kabinet voortdurend in gesprek is met belangenorganisaties, ondernemers en burgers uit de samenleving om in kaart te brengen tegen welke problemen zij aanlopen door het coronavirus en welke oplossingen hen daarbij kunnen helpen. Deze dialoog heeft tot een aantal aanvullende maatregelen geleid.

De staatssecretaris gaat in zijn brief in op de volgende onderwerpen:

 • Btw gevolgen van het ter beschikking stellen van zorgpersoneel;
 • Btw gevolgen van het gratis verstrekken van medische hulpgoederen en apparatuur;
 • Verlaagd btw-tarief bij online aanbieden van sportlessen;
 • Grensarbeiders (tijdelijke vrijstelling van een aantal Duitse netto-uitkeringen);
 • Bepaalde wettelijke administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen;
 • Reiskostenvergoeding in de loonheffingen;
 • Vrijstelling kortstondig gebruik van een motorrijtuig;
 • Maatregel voor om te bouwen taxi’s;
 • Geldigheid taxatierapport motorrijtuig;
 • Invorderingsrente en belastingrente.

Hieronder een toelichting bij enkele punten.

BTW gevolgen voor zorgpersoneel en medische hulpgoederen en – apparatuur

De inzet van zorgpersoneel en de aanwezigheid van voldoende medische hulpmiddelen is tijdens de coronacrisis zeer noodzakelijk. Daarom wordt, meer dan normaal het geval is, zorgpersoneel in- en uitgeleend. Het is ongewenst dat de btw-regels voor de uitleen van personeel en de gratis verstrekking van de hulpmiddelen in de huidige coronacrisis leiden tot extra financiële of administratieve lasten.

Naast de vrijstelling van invoerrechten en btw voor de invoer van goederen die nodig zijn in de bestrijding van het coronavirus worden nog twee tijdelijke maatregelen getroffen:

 1. De uitleen van zorgpersoneel blijft buiten de heffing van btw.
 2. Voor de gratis verstrekking van medische hulpmiddelen aan zorginstellingen, zorginrichtingen en huisartsen hoeft geen btw betaald te worden.

Deze maatregelen kunnen met terugwerkende kracht worden toegepast vanaf 16 maart 2020 en zullen gelden tot 16 juni 2020.

Verlaagd btw-tarief sportscholen

Veel sportscholen en dergelijke ondernemers bieden in deze periode waarin mensen zoveel mogelijk thuis moeten blijven online sportlessen aan. Het beleidsbesluit bevat de tijdelijke goedkeuring dat het verlaagde tarief dat geldt voor het aanbieden van een sportaccommodatie voor actieve sportbeoefening ook geldt voor de situatie dat deze sportlessen online aangeboden worden.

Bepaalde wettelijke administratieve verplichtingen loonheffingen

Werkgevers hebben voor de loonheffingen bepaalde wettelijke administratieve verplichtingen. De huidige bijzondere omstandigheden kunnen meebrengen dat werkgevers deze verplichtingen niet, niet tijdig of niet geheel kunnen nakomen. Zo geldt bijvoorbeeld de plicht van de werkgever om de identiteit van de werknemer vast te stellen aan de hand van het originele identiteitsbewijs. Als een werkgever een werknemer niet tijdig kan identificeren, kan dit leiden tot een toepassing van het zogenoemde anoniementarief. Dit is een vast tarief van 52%.

Een dergelijk gevolg van het niet kunnen nakomen van een administratieve verplichting vind ik in deze omstandigheden ongewenst. Daarom neemt de Belastingdienst in deze situaties een soepel standpunt in als een werkgever of werknemer de tekortkoming in de administratieve verplichting voor zover mogelijk herstelt zodra dit kan. Voor het voorbeeld van de identificatieplicht betekent dit dat de toepassing van het anoniementarief achterwege kan blijven als de werkgever de identiteit van de werknemer alsnog vaststelt zodra hij daar in redelijkheid toe in staat is.

Knelpunten en nadere maatregelen

Daarnaast blijft het kabinet in gesprek met belangenorganisaties, ondernemers en burgers uit de samenleving over de gevolgen van het coronavirus en probeert zodra er knelpunten gesignaleerd worden tot een oplossing te komen. De Kamer zal nader worden geïnformeerd (als dat aan de orde is) over nadere maatregelen en over relevante ontwikkelingen in de uitvoering door de Belastingdienst.

 • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post