THEMA

WAT ZIJN DE FISCALE GEVOLGEN VAN CORONA – EN EEN OPROEP AAN DE BELASTINGDIENST

We leven in een bijzondere tijd. Het coronavirus zorgt ervoor dat we allemaal een stap terug moeten doen. De snelheid waarmee we gewend zijn te leven en te ondernemen gaat drastisch naar beneden.

Voor veel ondernemingen betekent dit een onzekere tijd. Bij sommigen is de omzet nagenoeg geheel weggevallen. Zorgen over de toekomst zijn dan reëel. Gelukkig heeft het kabinet al snel een groot noodpakket aan maatregelen afgekondigd om ondernemend Nederland te ondersteunen. Denk onder meer aan een tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten, bijstandsuitkeringen voor ondernemers (zzp’ers) en borgstellingen en kredietverlening voor ondernemingen.

Maar wat kunt u op fiscaal gebied doen om een onderneming door deze moeilijke tijd te helpen? En welke fiscale maatregelen zou de overheid binnenkort eigenlijk ook nog moeten nemen?

Uitstel van belasting

Allereerst kunnen getroffen ondernemers eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor.

Ook wordt invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Tenslotte gaat het tarief van de belastingrente tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt.

Regering bestudeert compensatie voor horeca en reisbranche

Voorlopige aanslagen

Daarnaast kan worden gekeken naar de lopende fiscale verplichtingen. Heeft de onderneming of de ondernemer al een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting 2020 opgelegd gekregen, dan is het raadzaam deze aan te passen. Met een verzoek aan de fiscus kan dit redelijk snel worden doorgevoerd. Daarmee hoeven de resterende termijnen niet meer te worden voldaan. En gezien de economische situatie is een dergelijke verlaging ook in lijn met de winstverwachting van de onderneming.

Omzetbelasting

Heeft de onderneming te maken met klanten die annuleren? Dan kan de financiële schade hiervan worden beperkt door de BTW over deze opdrachten snel terug te vragen. Wanneer de klant de gehele of gedeeltelijke overeengekomen vergoeding niet hoeft te betalen dan is het raadzaam hiervoor direct een creditfactuur uit te reiken. Zo kan de eerder in rekening gebrachte BTW snel worden gecompenseerd. Kijk ook goed naar oninbare vorderingen. Onder voorwaarden kan de BTW hierover ook worden teruggevraagd.

Wat moet er nu nog gebeuren?

Ten slotte wil ik nog even stilstaan bij een aantal maatregelen die volgens mij (op termijn) ook moeten worden genomen.

Het urencriterium en gebruikelijk loon

Veel IB-ondernemers maken nu minder uren. Zij lopen het risico in 2020 het urencriterium van 1225 uur niet te halen waardoor zij geen aanspraak kunnen maken op zelfstandigenaftrek. Ik stel voor dit urencriterium naar rato te verlagen met de periode dat deze crisis duurt.

Daarnaast moet worden gekeken naar de regeling voor het gebruikelijk loon. Ondanks economische slecht weer is een DGA in principe verplicht minimaal € 46.000,- als salaris uit zijn vennootschap op te nemen. Het moge duidelijk zijn dat het opnemen van salaris in deze tijden voor sommige ondernemers eerder een utopie lijkt. Laten we dan ook soepel omgaan met deze regeling voor bedrijven die als gevolg van de coronacrisis veel omzet verliezen.

Snel extra financiële steun voor ondernemers

Oproep aan de Belastingdienst

Als laatste een algemene oproep aan onze Belastingdienst en de daarbij horende twee Staatssecretarissen.

Ik weet dat jullie eigenlijk al tot over jullie oren in het werk zitten. Maar probeer ondernemingen in deze moeilijke tijden (en zeker ook daarna) te ondersteunen. Bijvoorbeeld door snel een voorlopige verliesbeschikking over 2020 af te geven waardoor verliesverrekening met 2019 op gang kan komen. Of door niet hardvochtig vast te houden aan regels maar samen te kijken hoe een onderneming verder kan worden geholpen. Het is ook niet in jullie belang dat ondernemingen failliet gaan. We moeten ons allemaal realiseren dat dit noodpakket zeker niet voldoende zal zijn. De economische gevolgen van deze crisis zullen nog lang voelbaar blijven. Net zoals bij eerdere crises vallen veel ondernemingen pas na enig tijd om. Dus niet na twee maanden maar wel na acht maanden doordat het nog lange tijd zal duren voor de economie weer echt op gang komt. Laten we ons dat realiseren en de coulante fiscale maatregelen die nu worden genomen voor langere tijd beschikbaar houden.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post