THEMA

BOND VOOR BELASTINGBETALERS BUIGT ZICH OVER UITSPRAAK HOGE RAAD BOX 3

De Bond voor Belastingbetalers geeft aan verheugd te zijn over de uitspraak van de Hoge Raad in de collectieve rechtszaak over de vermogensrendementsheffing. Hoewel cassatie ongegrond is verklaard, beschouwen zij de uitspraak van de Hoge Raad als positief. De kern van de uitspraak is namelijk dat de Hoge Raad oordeelt dat de box 3-heffing in 2013 en 2014 op stelselniveau niet haalbaar is. Tegelijkertijd constateert de Hoge Raad dat het aan de wetgever is om rechtsherstel te bieden.

Opbrengst belangrijker dan werkelijk rendement?

Sinds de invoering in 2001 heeft de wetgever er alles aan gedaan om de box 3-heffing in stand te houden. Het argument hiervoor was dat de jaarlijkse opbrengst voor de schatkist robuust is en de uitvoering eenvoudig is. “Nu weet iedere belastingbetaler dat het veronderstelde rendement van 4 procent voor de circa 3 miljoen box 3-belastingplichtigen de werkelijkheid geenszins benadert”, stelt de Bond voor Belastingbetalers in haar reactie. De Hoge Raad heeft op grond hiervan onherroepelijk vastgesteld dat de box 3-heffing in 2013 en 2014 niet haalbaar was. “Wij zien dit als een aansporing voor de Tweede Kamer en het kabinet om de herziening van box 3 – zoals vastgelegd in het regeerakkoord Rutte 3 – in hoog tempo te realiseren.”

Schending Rechten van de Mens?

De Bond voor Belastingbetalers stelde in de procedure ook dat de regeling van box 3 in strijd is met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EP). Het oordeel dat een rendement van 4 procent niet haalbaar was, betekent volgens de Hoge Raad nog niet dat er ook sprake is van schending van het recht op ongestoord genot van eigendom. De eis hiervoor is dat belastingplichtigen geconfronteerd moeten zijn met een zogenoemde buitensporig zware last. Hierbij moet ook worden gekeken naar het belastingtarief (30%). Dit is een individuele toets en legt de Hoge Raad terug bij de Belastingdienst.

Vervolgstappen Bond voor Belastingbetalers

Met deze uitspraak van de Hoge Raad komt na ruim 4 jaar een einde aan de rechtsgang in Nederland op dit punt. In de komende weken buigt de Bond voor Belastingbetalers zich over de vraag of deze uitspraak moet worden voorgelegd aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Tevens buigt de Bond voor Betalers zich over de vraag wat dit arrest betekent voor de box 3-heffing in de aangifte inkomstenbelasting 2015 en 2016.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post