THEMA

VERKIEZINGSPLAN & BELASTINGEN: OVERZICHT 5 GROOTSTE POLITIEKE PARTIJEN

Op 17 maart 2021 zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen gepland. Kies je als belastingadviseur een partij op basis van de belastingplannen? Dan hebben wij van de 5 grootste politieke partijen (met momenteel de meeste zetels in de Tweede Kamer) een handig overzicht gemaakt.

VVD

In het verkiezingsprogramma van de VVD wordt duidelijk dat de partij onder meer wil inzetten op een beter vestigingsklimaat met lage belastingen. Tegelijkertijd wil het belastingontduiking voorkomen en digitale diensten en data als product gaan belasten. De opbrengsten moeten gaan naar de middeninkomens.

Voor burgers

 • Kleine spaarders worden ontzien door belasting te heffen over het reëel ontvangen rendement.
 • Verduurzaming van de eigen woning wordt fiscaal aftrekbaar via het eigenwoningforfait.
 • Lokale belastingen stijgen beperkt door een landelijk maximumpercentage per gemeente (micro-norm) voor de stijging van de OZB.
 • Vereenvoudiging van het belasting- en toeslagenstelsel, waarbij toeslagen zoveel mogelijk worden omgezet in lagere lasten.
 • Tegengaan van stijgende lasten door de belasting op de energierekening te verlagen.

Voor werknemers

 • Verlagen van de inkomstenbelasting voor middeninkomens door het introduceren van een middeninkomenskorting. De arbeidskorting, gericht op werkende middeninkomens, wordt verhoogd.
 • Introductie van een (combinatie)korting in de inkomstenbelasting voor mensen die fulltime werken.
 • Een hogere overheidsbijdrage in de kinderopvang voor mensen met een middeninkomen. Zo worden werkende ouders ontlast en fulltime werken gestimuleerd.

Voor ondernemers

 • Vereenvoudigen en verruimen van de werkkostenregeling zodat mkb’ers meer in hun personeel kunnen investeren.
 • Modernisering van het belastingstelsel door data te belasten en door bedrijfswinsten te belasten waar deze daadwerkelijk worden gegenereerd.
 • Tegengaan van onwenselijke fiscale constructies, waarmee bedrijven belastingen kunnen ontduiken of ontwijken. Er worden in Oeso-verband afspraken gemaakt om te komen tot een minimumniveau aan belastingen.
 • Betere dienstverlening bij instanties als de Belastingdienst voor het mkb, bijvoorbeeld door extra (ruling)teams voor het mkb op te richten. Ook krijgen zij eerder compensatie als de Belastingdienst zijn zaken niet op orde heeft en hoeven ze niet te betalen voor het doen van belastingaangifte via bijvoorbeeld de verplichte aanschaf van digitale producten.
 • De BIK blijft bestaan tot en met 2022. Daarna blijft dit budget beschikbaar om het investerings- en vestigingsklimaat te verbeteren. Investeringen door kleine bedrijven worden gestimuleerd door de KIA uit te breiden.
 • Technologiebedrijven gaan belasting betalen op de plek waar zij daadwerkelijk klanten hebben, in plaats van de plek waar zij winsten inboeken.
 • Belastingen en premies worden niet meer alleen gebaseerd op de mensen die je in dienst hebt. Bedrijven gaan ook bijdragen aan het sociale stelsel als zij robots of andere systemen in plaats van werknemers ‘in dienst hebben’ of als kapitaal en data de bron van hun verdiensten zijn.

PVV

In het verkiezingsprogramma van de PVV maakt de partij met name duidelijk dat er minder inkomen naar belastingen moet, dat er geen miljardenuitgaven meer naar het buitenland gaan, de kostbare massa-immigratie gestopt wordt en dat de klimaatsubsidies afgeschaft worden.

 • Lagere, betaalbare energierekening door te stoppen met de energietransitie.
 • Niet bezuinigen of belastingen verhogen om overheidsfinanciën op orde te brengen, maar juist investeren door huren, btw en de energierekening te verlagen en het eigen risico af te schaffen.
 • Behoud zorgtoeslag voor lagere inkomens.
 • Behoud hypotheekrenteaftrek.
 • Koningshuis moet belastingplichtig worden.

CDA

In het verkiezingsprogramma van het CDA wordt ingezet op een vereenvoudiging van het fiscaal toeslagenstelsel om het rondpompen van belastinggeld te beperken. Ook moet het lonender worden als je meer gaat werken.

Voor burgers

 • Kinderen ontvangen op hun 18e verjaardag een premie over het gespaarde geld. De maximale jaarlijkse inleg krijgt een vrijstelling voor de vermogensrendementsbelasting.
 • De belastingvrije vrijwilligersvergoeding wordt verhoogd.
 • Wij willen een forse vereenvoudiging van het fiscaal toeslagenstelsel om het zinloos rondpompen van belastinggeld te beperken.
 • Bij gelijke inkomens hoort een gelijke belastingdruk. Na de coronacrisis komt er tijdelijk een extra toptarief in de inkomstenbelasting voor de hoogste inkomens.
 • Geen belasting op spaargeld dat op een spaarrekening staat, zolang de rente nog lager is dan de heffing op vermogen. Dit geldt bijvoorbeeld als je in box 3 spaart voor je pensioen of voor spaargeld tot een bepaald maximum. Ook voor overige beleggingen voeren we een regeling in waarbij de belasting aansluit op de behaalde rendementen.
 • Er komt een onafhankelijke belastingombudsman met eigen bevoegdheden om onderzoek te doen en burgers bij te staan die zijn vastgelopen in een conflict met de Belastingdienst. De Belastingdienst is verplicht hieraan mee te werken. Alle fiscale uitspraken door de rechter worden gepubliceerd.
 • De mogelijkheid van giftenaftrek in het belastingstelsel zal worden gehandhaafd en niet verder worden beperkt. Wel zullen giften uit onvrije landen en voor doelen die tegen de Grondwet of het EVRM ingaan, geen fiscale voordelen meer krijgen.
 • Wij willen op termijn een hervorming van de autobelasting, zodat ook elektrische auto’s gaan bijdragen aan de aanleg en onderhoud van wegen en spoorwegen.

Voor werknemers

 • Wij willen dat de belastingdruk op arbeid minder afhankelijk wordt van de contractvorm waarin het werk wordt verricht. Dat is een herwaardering van het vaste contract ten opzichte van tijdelijke opdrachtovereenkomsten.
 • Op dit moment is de prikkel om meer te verdienen door meer te werken niet groot genoeg, omdat de totale belastingdruk op extra inkomsten te hoog is. Dit komt vooral door het stelsel van kortingen en toeslagen bovenop je normale inkomstenbelasting. Daarom willen wij de marginale belastingdruk nergens hoger hebben dan het toptarief van 49,5%. We streven ernaar om de extreme situaties op korte termijn aan te pakken en aan het eind van de kabinetsperiode alle marginale druk van meer dan 60% te hebben aangepakt.

Voor ondernemers

 • Wij willen de bedrijfsopvolgingsregeling voor familiebedrijven behouden en vereenvoudigen, zodat de Belastingdienst sneller de fiscale vrijstelling voor een overdracht kan goedkeuren.
 • Verstandig arbeidsmarktbeleid vraagt om het beperken van de fiscale voordelen van het zzp’erschap.
 • Er komt een regeling voor ondernemers die werknemers met problematische schulden helpen. Zij hoeven geen belasting te betalen over de kosten die zij maken bij de hulp die ze verlenen.
 • Familiebedrijven, MKB-ers en start ups en scale ups krijgen een vast contactpersoon bij de Belastingdienst.
 • Voor internationaal opererende bedrijven wordt de winst belast in het land waar die winst behaald is.
 • Inkomsten uit digitale activiteiten moeten hetzelfde worden belast als wanneer deze inkomsten met een fysieke activiteit zouden zijn behaald. Wij gaan digitale platforms, zoals Airbnb, verplichten een bronheffing in te houden bij betalingen die zij doen aan Nederlandse belastingplichtigen.
 • Er is geen plek voor brievenbusmaatschappijen zonder reële economische activiteiten. Zo kan de trustsector niet langer domicilie verlenen of bestuurders leveren aan doorstroomvennootschappen en brievenbusmaatschappijen.
 • In Europees verband zetten we ons in voor een lagere btw op groenten en fruit dat in Europa is geteeld.

D66

In het verkiezingsprogramma van D66 wordt met name gefocust op het afschaffen van het toeslagenstelsel en daarmee het verlagen van de inkomstenbelasting. Zij noemen dit de ‘verzilverbare heffingskorting’.

Voor burgers / werknemers

 • We willen een forse vereenvoudiging van het belasting- en toeslagenstelsel. Daarmee stoppen we het complexe rondpompen van geld. In plaats van toeslagen, krijgt ieder Nederlands huishouden een korting op de belasting. De laagste inkomens, die geen belasting betalen, krijgen dit bedrag uitgekeerd. Zonder formulieren, zonder voorschotten en dus zonder terugbetalingen en schulden. Dit is de ‘verzilverbare heffingskorting.’
 • We gaan vermogen in box 3 rechtvaardiger belasten, bóvenop de bestaande heffingen. Zolang een heffing op het daadwerkelijk rendement niet uitvoerbaar is, kiezen wij voor meer progressiviteit in de tarieven in box 3. Voor het vermogen hoger dan 1 miljoen voeren we in elk geval een extra vermogensheffing in van 1 procent. Daarnaast werken we actiever aan een gecoördineerde aanpak van vermogensbelasting binnen de Europese Unie.
 • We willen aanmerkelijk belanghouders in box 2 eerlijker belasten. Hun totale vermogen is enorm (€ 400 miljard), maar binnen de populatie van aanmerkelijk belanghouders zeer scheef verdeeld. De huidige mogelijkheden tot belastinguitstel en andere fiscale voordelen werken belastingontwijking in de hand.
 • Ook willen wij een verruiming van de mogelijkheid voor gemeentes om zelf belasting te heffen, onder gelijktijdige verlaging van de inkomstenbelasting.
 • Wij verhogen de tarieven in de erf- en schenkbelasting. We verkleinen het onderscheid tussen de verschillende categorieën ontvangers. De tarieven worden progressiever, zodat over grote erfenissen relatief meer belasting wordt betaald.
 • We bouwen de hypotheekrenteaftrek volledig af. In ruil verlagen we de inkomstenbelasting.
 • Nederland heft relatief veel belasting op werk en weinig belasting op vermogen, terwijl de vermogensongelijkheid groot is. Daarom laten we het eigenwoningforfait progressief oplopen, terwijl de inkomstenbelasting naar beneden gaat.
 • Wij schaffen de belastingvrijstelling op de schenkbelasting bij het kopen van een huis af.
 • Voor korte vluchten introduceren we een hogere vliegbelasting. Zo wordt de trein het logische alternatief.
 • We vervangen de motorrijtuigenbelasting en tolheffing door een intelligente kilometerheffing voor auto’s en bestelauto’s. Deze heffing baseren we op CO2-uitstoot, plaats en tijd.
 • We maken investeringen in start-ups en scale-ups aantrekkelijker. Particulieren moeten verliezen na risicovolle investeringen in jonge bedrijven van hun belasting af kunnen trekken. Dit gebeurt al in het Verenigd Koninkrijk
 • De overheid moet waar mogelijk de VOG voor vrijwilligers gratis maken en geen belasting heffen als de vrijwilliger een bescheiden vergoeding ontvangt voor het werk.
 • Gemeenten mogen meer belasting heffen, terwijl het Rijk de inkomstenbelasting verlaagt.

Voor ondernemers

 • D66 pleit voor een Europees belastingplan, waarin de lidstaten van de Europese Unie jaarlijks afspraken maken om schadelijke belastingconcurrentie te voorkomen, te zorgen voor een minimum belastingniveau voor de winstbelasting en werken en ondernemen over de grens makkelijker te maken.
 • We scherpen de nationale CO2-heffing stapsgewijs, volgend aan de verhoogde klimaatdoelstelling aan tot minimaal 150 euro per ton CO2 in 2030 en we voeren een generieke heffing in voor de industrie van minimaal 10 euro per ton CO2 die jaarlijks oploopt.
 • We bouwen vrijstellingen en uitzonderingen op de water- en energiebelasting af, net als subsidies op fossiele projecten. We bouwen ongelijkheid tussen groot- en kleinverbruikers van energiebelasting af. De belasting op aardgas gaat verder omhoog ten opzichte van elektriciteit.
 • De belasting bij aanschaf van auto’s (bpm) gaat ook voor bestelbusjes, motoren en oldtimers rekening houden met CO2-uitstoot. Vrijstellingen voor bedrijven bouwen we af.
 • Geld voor belastingmaatregelen zoals de innovatiebox komt vooral de grote winstgevende bedrijven ten goede. We gaan dat geld effectiever voor het stimuleren van innovatie inzetten zodat juist het innovatieve mkb, start-ups en scale-ups hiervan profiteren
 • We verhogen de belasting op suikerhoudende dranken naar Brits voorbeeld en onderzoeken een algemene suikerbelasting. Het effect is dat fabrikanten frisdrank met minder suiker maken.
 • Binnen de EU pakken we bijvoorbeeld brievenbusfirma’s aan. Ook willen we de belastingstelsels van lidstaten beter op elkaar laten aansluiten. Rentes, royalty’s en dividenden naar belastingparadijzen worden steviger belast.
 • Online platforms moeten in Europa hun eerlijke deel aan belasting betalen. De Europese digitaks geldt als eerste stap om ook met landen buiten de EU tot internationale belastingregels te komen die klaar zijn voor het digitale tijdperk.
 • Er komt een Europees minimumtarief voor de winstbelasting.
 • De Europese Unie krijgt meer eigen inkomsten door het heffen van Europese belastingen: de CO2- belasting, belasting op plastic en belasting op grote techbedrijven (digitaks).

GroenLinks

In het verkiezingsprogramma van GroenLinks richt zich met name op het vergroenen van het belastingstelsel door middel van o.a. rekeningrijden, een co2-belasting, hogere afvalstoffenbelasting en heffingen voor niet-duurzame landbouw.

Voor burgers

 • We voeren een vernieuwd en eerlijker belastingstelsel in voor het waterbeheer en de waterzuivering, zodat huishoudens minder meebetalen aan de kosten van de landbouw.
 • Met rekeningrijden gaan automobilisten op een eerlijke en privacyvriendelijke manier betalen naar gebruik en hun belasting voor het milieu. Daarmee vervangen we de motorrijtuigenbelasting. We bouwen de fiscale bevoordeling van leaseauto’s af.
 • Kleine spaarders hoeven geen belasting te betalen over hun spaargeld.
 • We voeren een nieuwe vermogensbelasting in voor miljonairs. Mensen met een vermogen van meer dan een miljoen gaan jaarlijks 1 procent belasting betalen en 2 procent vanaf een vermogen van twee miljoen. De eigen woning is voor het eerste miljoen vrijgesteld van deze belasting.
 • Erfbelasting wordt afgeschaft voor gewone huishoudens met een gemiddelde erfenis en grote erfenissen worden zwaarder belast.
 • We bouwen de hypotheekrenteaftrek versneld af en zorgen dat middeninkomens daar niet onevenredig door worden geraakt.
 • We schaffen de belastingvrije 100.000 euro die rijke ouders aan hun kinderen kunnen schenken (de ‘jubelton’) af.
 • De bestaande belasting op het eigen huis, het eigenwoningforfait, bouwen we in gelijke mate met de hypotheekrenteaftrek af.

Voor werknemers

 • We verlagen de belasting op werk en zorgen dat mensen met een laag en middeninkomen er fors op vooruit gaan.
 • We verlagen de inkomstenbelasting voor werkenden met lage en middeninkomens. Topverdieners en expats gaan juist meer inkomstenbelasting betalen. Voor werkgevers komt er een nieuwe CEObelasting waarmee raden van commissarissen worden ontmoedigd om hoge salarissen en bonussen uit te keren aan hun raden van bestuur.
 • Mensen met grote vermogens betalen nauwelijks belasting terwijl inkomen uit werk steeds zwaarder wordt belast. We creëren een eerlijk belastingstelsel door inkomen uit grote vermogens even zwaar te belasten als inkomen uit werk. Box 1, 2 en 3 krijgen daarom dezelfde tarieven.

Voor ondernemers

 • We voeren een CO2-belasting in die bovenop de huidige Europese heffing komt. De Europese heffing is te laag en kent te veel uitzonderingen voor de grote vervuilers.
 • Om de circulaire economie te stimuleren, verhogen we de afvalstoffenbelasting voor het storten en verbranden van afval. Fabrikanten gaan een grondstoffenbelasting betalen en worden verplicht een oplopend percentage gerecyclede materialen te gebruiken.
 • We vergroenen de bankenbelasting en verhogen de buffereisen voor banken met veel risico’s.
 • We introduceren een heffing op broeikasgassen en stikstof in de landbouw. De heffing richten we in als een stimulans voor de natuurinclusieve landbouw en als een prikkel voor verduurzaming van de landbouw die nog niet natuurinclusief is. Belastingvrijstellingen op niet-duurzame vormen van landbouw schaffen we af.
 • Apothekers krijgen meer mogelijkheden om dure medicijnen zelf te maken en we stoppen met belastingvoordelen voor grote farmaceutische bedrijven.
 • We stoppen met fiscale subsidies voor grote bedrijven, draaien de verlaging van de winstbelasting terug en pakken belastingontwijking hard aan.
 • Verhuurders in de vrije sector gaan eerlijk belasting betalen. Hun huurinkomsten worden voortaan hetzelfde belast als gewone inkomsten uit werk.
 • Om misbruik tegen te gaan, hervormen we de bedrijfsopvolgingsregeling zodat mensen gewoon belasting afdragen als ze een bedrijf erven.
 • We verhogen de winstbelasting voor grote bedrijven en verlagen het aantal aftrekposten waarvan grote bedrijven gebruik kunnen maken.
 • Fiscale subsidies en belastingkortingen die vooral ten goede komen aan multinationals en consultants schaffen we af.
 • Er komt een exitheffing in de dividendbelasting voor multinationals bij vertrek uit Nederland.
 • We voeren een digitaks in zodat grote techbedrijven ook eerlijk belasting gaan betalen over hun omzet. De belasting geldt op nationaal niveau totdat er een Europese variant wordt ingevoerd.
 • We streven naar een Europese belasting op flitskapitaal om speculatie op de beurzen te ontmoedigen.
 • Grote bedrijven gaan in Europa eerlijk belasting betalen. De basis voor het betalen van winstbelasting wordt overal in de EU hetzelfde. Hierdoor gaan landen niet meer onderling concurreren met te lage belastingtarieven en voordeeltjes voor grote bedrijven.

* disclaimer: dit artikel geeft een beeld van de plannen van de verschillende partijen, waarbij mogelijk niet alle ideeën zijn meegenomen. De partijen zijn gerangschikt op het (huidige) aantal zetels in de Tweede Kamer. Nextens heeft geen politieke voorkeur.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
 • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post