THEMA

PRINSJESDAG: WAT STAAT ONS TE WACHTEN IN DE VPB EN IB?

Volgende week wordt het koffertje overhandigd. Wat zal er dit jaar in zitten? We vragen Samad Laghmouchi, advocaat en belastingkundige, naar zijn verwachtingen op het gebied van vpb en ib. “Met de beperking van de verlaging van het vpb-tarief, zou ook de verhoging van het ab-tarief beperkt moeten worden.”

Wat verwacht je dat er in het koffertje zit?

“Een deel van de wijzigingen in de vpb en ib kunnen we al een tijdje aan zien komen. Ik zal er een aantal aanstippen.”

1. Rekening-courantmaatregel voor dga’s

“Het is nog niet zeker of deze ook in het koffertje zal zitten, omdat er eerder dit jaar nogal wat heisa over was. De maatregel houdt in dat als je als dga teveel leent van de eigen bv (meer dan 500.000 euro, met als uitzondering de eigen woning), dat het meerdere wordt behandeld als een fictief regulier voordeel. Wat beteken dat? Dat alles wat je teveel leent, wordt gezien als een soort dividenduitkering. En deze wordt belast in box 2 als aanmerkelijk belang. Zoals het er nu naar uitziet, zal deze maatregel in 2022 in werking treden. Ik verwacht wel dat er nog wat aanpassingen doorgevoerd zullen worden.”

2. Vpb-tarief

“Het vpb-tarief gaat zoals aangekondigd veranderen. Eerdere berichten stelden dat het vpb-tarief voor winsten van meer dan 2 ton in 2020 en 2021 naar beneden zou gaan tot respectievelijk 22,55 procent en 20,5 procent. Volgens de laatste berichten gaat deze verlaging enigszins teruggedraaid worden. Dat betekent dat de verlaging naar 22,55 procent niet doorgaat. In 2020 zal dit nog op 25 procent blijven staan. We gaan een jaar langer voor belastbare bedragen van meer dan 2 ton een belasting betalen van 25 procent in de vpb. Voor 2021 zal de verlaging, in plaats van 20,5 procent, 21,7 procent zijn. Dat is dus ook een minder sterke verlaging. Dan hebben we nog het ab-tarief in box 2. Gaat het doorgevoerde tarief dan ook net als het vpb tarief aangepast worden? Daar is nog niks over bekend maar zoals het er nu naar uit ziet niet.”

3. Bronbelasting rente en royalty’s

“Deze conditionele bronbelasting zal vooral voor internationale vpb-ondernemers relevant zijn. Wat houdt deze belasting in? Het is een bronbelasting die zal gaan gelden voor betalingen van rente en royalty’s aan bepaalde laagbelastende landen en in misbruiksituaties. Qua vormgeving zal deze belasting er waarschijnlijk hetzelfde uit gaan zien als de huidige wet op dividendbelasting.”

4. Verlaging zelfstandigenaftrek

"De laatste wijziging die ik nog wil noemen is gericht op ib-ondernemers, namelijk de zelfstandigenaftrek. Deze zal afgebouwd worden. Deze bedraagt nu 7.280 euro en zal verlaagd worden naar 5.000 euro."

Direct op de hoogte van de inhoud van het koffertje?


Meld u dan nu aan voor Studio Nextens >>

Heb je nog andere verwachtingen voor het koffertje, die nog niet 100% vaststaan?

“Ja er komen nog meer wijzigingen aan. Niet al deze wijzigingen zullen met Prinsjesdag bekend worden gemaakt zo verwacht ik. Zo komen er de komende maanden ook nog box 3-aanpassingen aan. Het is een onderwerp dat al een tijd leeft en waar veel om te doen is. Het kabinet zal trachten om meer recht te doen aan het werkelijk rendement dat men behaalt. Dit betekent dat er onderscheid gemaakt zal worden tussen investeringen die worden aangemerkt als passief sparen en beleggingen. Over bankspaartegoeden ontvangt men in de praktijk nu bijna een negatieve rente. Voor dat soort spaartegoeden zal in box 3 een heel laag rendement (0,09 procent) gelden. Over de tweede categorie, namelijk beleggingen (kort gezegd alles wat geen passief sparen is), wordt voor ze box 3 heffing met een hoog rendement gerekend, namelijk 5,33 procent. Dit rendement, dat zal gaan gelden voor beleggingen, zal ook voor bijvoorbeeld (al dan niet laagrenderende) obligaties gelden. Dan is er ook nog de vraag: haal je als wetgever niet hetzelfde probleem op de hals als waar we nu mee zitten? Namelijk dat passieve beleggingen, in dit geval obligaties, hoog belast worden. Is dat niet ook onteigening? Dan is er ook nog een derde categorie en dat zijn schulden. Voor schulden zal in box 3 een negatief rendement gelden. Hier geldt dan een rendement van - 3,03 procent en mag dus afgetrokken worden van het (positief) rendement over de eerste twee categorieën.”

“Ik verwacht niet dat de details met betrekking tot deze box 3-voorstellen met Prinsjesdag verder verduidelijkt zullen worden. Dit zal eerder in de zomer van 2020 plaatsvinden. Ik denk dat de aanpassingen, zoals deze nu gecommuniceerd zijn, tot discussie zullen leiden. Ook in de huidige box 3 procedures, want dit zorgt wel voor extra argumenten om mee te schermen in de rechtszalen. Namelijk: de wetgever vindt ook dat er meer van het werkelijk rendement uitgegaan moet worden en dat de huidige wetgeving dus niet helemaal eerlijk is.”

Welke effecten heeft dit in combinatie met de excessieve lening?

“Goed punt. Je ziet namelijk dat veel dga's de afgelopen jaren geleend hebben van de eigen bv. Dit zal betekenen dat er niet alleen een heffing plaatsvindt in box 2, voor zover er teveel geleend is van de eigen bv. Maar dat er mogelijk ook een hogere heffing plaatsvindt over die investeringen in box 3. Het is voor de dga belangrijk om naar zijn eigen situatie te kijken en te besluiten wat hiermee gedaan moet worden. Het advies was al om wat meer af te gaan lossen. Wanneer time je die aflossingen? Hoe werk je al die leningen weg? Dat zijn allemaal vragen waar je over na moet denken. Vooral in combinatie met de voorgestelde maatregelen over box 3.”

Wat gaat er met Prinsjesdag veranderen op het gebied van btw?


Bekijk hier de vlog en het artikel >>

Wat vind je van deze regelingen? 

“In de rekening-courantmaatregel zou ik meer overgangsrecht willen inbouwen. Het is nu redelijk kort. Vooral als je bedenkt dat heel veel dga's heel wat hebben geleend van hun eigen bv. De investeringen kunnen flink zijn opgelopen. Om dat in korte tijd af te lossen, is wel heel veel gevraagd.”

“Verder vind ik in de box 3 dat spaarders niet per se fiscaal-voordeliger behandeld moeten worden dan beleggers. Aan de ene kant snap ik wel dat spaarders, die bijna een negatieve spaarrente ontvangen, minder zwaar belast moeten worden. En dat beleggers over het algemeen een hoger rendement kunnen behalen. Tegelijkertijd is het ook zo dat mensen die beleggen vooral investeren in bedrijvigheid. Mensen die geld oppotten lopen geen of minder risico. Ik vind dat dit niet per se ten opzichte van beleggen fiscaal beloond hoeft te worden. Bovendien: wie zegt dat de spaarrente altijd zo laag blijft? Ik verwacht niet dat de spaarrente nog heel lang rond de 0 procent blijft.”

Moeten we wel of niet toe naar een werkelijk rendement? 

“Ja het meest eerlijke is een werkelijk rendement. Het systeem dat nu wordt voorgesteld, met allerlei schijven, is toch al een uitdaging voor de Belastingdienst. Zet dan net dat stapje extra en ga door naar het werkelijk rendement. Dat is het meest eerlijke en dan heb je ook minder risico's met de huidige procedures. Het heeft alleen niet helemaal mijn persoonlijke voorkeur. Ik vind namelijk dat mensen die risico zoeken ook fiscaal beloond moeten worden. Maar tegelijkertijd is het werkelijk rendement toch wel het meest eerlijke.”

Zijn er nog andere zaken in het koffertje die je anders zou willen zien?

“De minder sterke verlaging van het vpb-tarief vind ik jammer. Maar als je het dan minder snel verlaagd, verhoog dan ook het ab-tarief minder snel. Dat het reeds voor de komende jaren bepaalde verhoging van het ab-tarief nu hetzelfde blijft, vind ik niet logisch.”

“Een ander punt is de zelfstandigenaftrek. Ik vind niet dat deze verlaagd moet worden van 7.280 euro naar 5.000 euro. De zelfstandigenaftrek is dat kleine beetje voordeel dat zzp'ers hebben. Om dat nu even af te pakken, vind ik zuur. De lastenverlichting van werknemers wordt nu wel voor een redelijk groot deel op de schouders van de zelfstandigen gelegd. Dat is oneerlijk. Ik vind dat je zelfstandigen wat meer moet stimuleren. Die hebben het risico genomen om te gaan ondernemen. Dat zou je niet teveel in de weg moeten zitten.”

Zou je zelf nog wat in het koffertje erbij willen stoppen? 

“Jazeker. Dat is het gebruikelijk loon. Dat is wat mij betreft iets wat uit de Wet op de loonbelasting gehaald moet worden. Het gebruikelijk loon zie ik in mijn praktijk continu terugkomen als voer voor discussie met de Belastingdienst.”

“De bedoeling van het gebruikelijk loon is om belastinguitstel te voorkomen. Om ervoor te zorgen dat dga's zichzelf wel een gebruikelijk salaris uitkeren en niet te lang oppotten. In de praktijk staat het ook heel veel ondernemers in de weg. Vooral de starters, deeltijd-ondernemers, ondernemers met verschillende bv's en ondernemers in zwaar weer. Natuurlijk zijn er oplossingen voor. Je kan in discussie gaan met de fiscus of een vaststellingsovereenkomst afsluiten. Dit kost veel werk en het geeft geen garantie dat de belastinginspecteur in dat specifieke geval ook meegaat met het standpunt van de dga. Ik zou zelf zeggen: dat gebruikelijk loon zou je niet moeten toepassen bij dga's die in hun bv een winst behalen dat lager is dan je zou willen. Misschien zou je het gebruikelijk loon zelfs moeten laten aansluiten bij het omslagpunt in de vpb. Dus dat vpb-ondernemers tot en met een bedrag van twee ton geen gebruikelijk loon aan zichzelf hoeven uit te keren of in ieder geval een veel lager gebruikelijk loon.”

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post