THEMA

3 SIGNALEN UIT DE ADVIESTOOL UITGELICHT

Advies wordt een steeds groter onderdeel van het werk van de belastingadviseur en accountant. U geeft nuances die niet via Google te vinden zijn. Belastingadvies is de toekomst, daar helpen we met Nextens ook graag bij. In de aangiftesoftware heeft u immers al veel data ingevoerd, wat kan leiden tot relevante adviezen richting uw kant.

Per 1 januari is de Adviestool live gegaan. Hiermee ontvangt u proactief adviessignalen in uw aangifteprogramma. De adviezen die worden gegenereerd gaan over de meest uiteenlopende onderwerpen. Er zijn inmiddels 30 signalen beschikbaar, en dit aantal groeit nog steeds. Bovendien geeft de koppeling met FiscaalTotaal u de mogelijkheid om direct rekentools en adviesbrieven te gebruiken. Ook zijn er mogelijkheden om het adviessignaal om te toveren tot een volledig adviesdossier en dat in het klantdossier op te slaan.

Om u een idee te geven hebben we hieronder een drietal adviezen uitgelicht.

1.      Voegt de oudedagsreserve iets toe aan het oudedagsinkomen?

IB ondernemers hebben de mogelijkheid fiscaal voordelig te sparen voor hun pensioen. Ondanks deze fiscale faciliteit, wijst de praktijk uit dat een aanzienlijk aantal ondernemers mogelijkerwijs onvoldoende hebben gespaard voor hun oude dag. Om hier tijdig op te kunnen anticiperen, heeft Nextens een adviessignaal ontwikkeld dat aangeeft of het vormen van een oudedagsreserve nog wel bijdraagt aan het oudedagsinkomen.

Voor die inschatting heeft Nextens de uitkeringsfase van de oudedagsreserve behandeld als een bancaire lijfrente in uitkeringsfase. Ook zijn de onttrekkingen uit de onderneming gefingeerd als uitgaven voor de levensonderhoud. Kanttekening bij dit adviessignaal is dat er slechts gefocust is op de oudedagsreserve. Met andere manieren van financiering van het levensonderhoud is geen rekening gehouden. Denk hierbij aan het volledig aanwenden van het ondernemingsvermogen, inkomsten uit andere inkomensvoorzieningen en de mogelijkheid om in te teren op het vermogen.

Met dit adviessignaal geeft Nextens u een handvat om de oudedagsvoorziening van uw ondernemende cliënten nader te bekijken. De oudedagsreserve is één van de bronnen die naast de AOW kan dienen als inkomen voor de oudedag van de ondernemer.

2.      Kan aflossingsvrije eigenwoningschuld tot financiële problemen leiden?

In het verleden had men de mogelijkheid om een hypotheek aflossingsvrij af te sluiten. Als gevolg hiervan bestaat er na loop van tijd een risico dat de eigenwoningschuld verhoudingsgewijs erg hoog is, omdat er niet of weinig is afgelost. Gezien de leeftijd bestaat het risico dat bij het einde van de looptijd van de lening, uw cliënt geen nieuwe lening voor de eigen woning kan afsluiten, omdat het inkomen niet meer voldoet aan de strengere hypotheekverstrekkingsregels.

Nextens biedt met de adviestool enkele oplossingsrichtingen. Hierbij kunt u kijken of er vermogen beschikbaar is om af te lossen en/of aflossing vanuit het inkomen mogelijk is. Het bespreekbaar maken dat de schuld kan worden afgelost uit de verkoopopbrengst van de eigen woning is hierbij een van de oplossingen.

3.      Verrekenbaar VPB-verlies dreigt te verdampen

In de vennootschapsbelasting bestaat er een mogelijkheid om een verlies uit een bepaald jaar te verrekenen. Dit kan op twee manieren. Enerzijds kunt u het verlies van het betreffende jaar met de belastbare winst uit het voorgaande jaar verrekenen (carry back) en anderzijds kunt u dit verlies verrekenen met de winsten van maximaal zes volgende jaren (carry forward).

Verliesverdamping houdt in dat de mogelijkheid om verliezen te verrekenen met winsten uit een ander boekjaar verloren gaat. Verliesverdamping kan ertoe leiden dat er over de hele levensduur van de vennootschap meer winst wordt belast dan er in totaal wordt behaald. Het tijdig treffen van maatregelen kan verliesverdamping voorkomen. De Nextens Adviestool helpt u bij het tijdig signaleren van deze mogelijkheden.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post