THEMA

EEN ‘ECHTE’ KLEINEONDERNEMERSREGELING VOOR DE BTW?

Huidige regeling

De huidige KOR is ingevoerd in 1968. De KOR gaat uit van het saldo van de te betalen en terug te vragen btw. Als dat per saldo minder is dan € 1.345, dan hoeft de kleine ondernemer de btw niet af te dragen. Is het saldo meer dan € 1.345 maar minder dan € 1.883? Dan heeft de ondernemer recht op een vermindering van 2,5 x het verschil tussen € 1.883 en het saldo van de te betalen btw. De KOR geldt alleen voor natuurlijke personen en samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen. Doordat de KOR uitgaat van het saldo van te betalen en terug te vragen btw, kunnen ook ondernemers met een relatief hoge omzet gebruik maken van de KOR. Dat geldt ook voor ondernemers die bijvoorbeeld verkopen tegen het verlaagde btw tarief, maar inkopen tegen het normale btw tarief. Een bekend voorbeeld van ondernemers die gebruik maken van de KOR zijn de exploitanten van zonnepanelen op hun woning.

Voorstel

De meeste landen binnen de EU kennen in plaats van de regeling zoals Nederland die kent een regeling die ondernemers beneden een bepaalde omzetgrens vrijstelt. In het concept wetsvoorstel zoals dat ter consultatie voorligt wil de Nederlandse wetgever ook een omzetgrens invoeren. De hoogte van de grens is nog niet vastgesteld, maar de wetgever denkt aan een grens tussen € 15.000 en € 25.000 per jaar. Het plan is de nieuwe regeling op 1 januari 2020 in te voeren. De nieuwe regeling zou niet alleen voor natuurlijke personen gaan gelden, maar voor alle ondernemers, ongeacht de rechtsvorm. Ondernemers die onder de nieuwe regeling vallen, hoeven geen aangifte te doen, hebben geen recht op teruggave van betaalde btw en mogen geen btw berekenen aan hun klanten. Ondernemers kunnen er ook voor kiezen de vrijstelling niet toe te passen en onder de normale btw regels te vallen.

Eenvoudiger?

Ten opzichte van de huidige KOR is de voorgestelde regeling eenvoudiger. De omzet is eenvoudiger vast te stellen dan het saldo van de te betalen en terug te vragen btw. Daarnaast zijn er geen bijzondere bepalingen meer nodig bij bijvoorbeeld onderaanneming of het aankopen van goederen en diensten van binnen of buiten de EU. Aan zowel Nederlandse ondernemers als buitenlandse ondernemers in Nederland is de voorgestelde regeling in tegenstelling tot de KOR goed uit te leggen. Al is het maar omdat de ons omliggende landen eenzelfde soort regeling kennen.

Conclusie

Ik ben het met de wetgever eens dat de huidige KOR aan vereenvoudiging en modernisering toe is. Hopelijk haalt de regeling in het wetgevingsproces de eindstreep in de voorgestelde eenvoudige vorm. Ondernemers die echt klein zijn voor de btw en dus een kleine omzet hebben, kunnen er dan voor kiezen een eenvoudige administratie te voeren. Ik ben benieuwd naar de reactie die uit de consultatie komen!