THEMA

DE INNOVATIEBOX: TOEPASSING EN VERANDERINGEN IN 2017

Fiscaal voordeel met de innovatiebox

De innovatiebox biedt in de exploitatiefase voor door het bedrijf zelf ontwikkelde innovaties een aantrekkelijk fiscaal voordeel. Innovatieve bedrijven kunnen met de fiscale innovatiebox aanspraak maken op de mogelijkheid (een deel van) de winst uit innovatie af te rekenen tegen een aantrekkelijk vennootschapsbelastingtarief van 5% (in plaats van 20% á 25%; tarieven tot en met 2017). De innovatiebox biedt aanzienlijk belastingvoordeel.

Innovatie in Nederland

Nederland heeft in de afgelopen jaren een uitstekende reputatie opgebouwd bij het stimuleren van innovatieve bedrijven en het aantrekken van hoogwaardige werkgelegenheid in Nederland. Zo kan een bedrijf vanaf de ontwikkelingsfase in de loonsfeer de Wet Bevordering voor Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) benutten.

Voorwaarden toepassing innovatiebox

Een bedrijf kan aanspraak maken op toepassing van de innovatiebox wanneer het zelf voor eigen rekening en risico speur- en ontwikkelingswerkzaamheden verricht. Die werkzaamheden moeten een octrooi/patent, kwekersrechten of een immaterieel activum opleveren en voor de ontwikkeling daarvan moet een speur- en ontwikkelingswerk verklaring (S&O verklaring) zijn afgegeven door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland(RVO). Speur- en ontwikkelingswerkzaamheden mogen tot op zekere hoogte worden uitbesteden.

De innovatiebox werkt

De innovatiebox is doeltreffend en doelmatig en levert een relevante bijdrage aan het bevorderen van hoogwaardig speur- en ontwikkelingswerk in Nederland, zo bleek pas uit een door de staatssecretaris van Financiën uitgevoerde evaluatie. Samen met de WBSO, de aanwezigheid van toponderzoekers en toponderzoeksinstituten draagt de innovatiebox bij aan een goed vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven in Nederland.

Nederlands succes leidt tot aanpassing

Het succes van de Nederlandse innovatiebox is in Europa niet onopgemerkt gebleven. Naar aanleiding van kritiek vanuit het Verenigd Koninkrijk en Duitsland is er binnen de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en de G20-landen overleg geweest aan welke criteria regelingen zoals de Nederlandse innovatiebox in Europa moeten voldoen. Daardoor zijn er diverse aanpassingen gedaan aan de innovatieboxregeling zoals we die tot en met 31 december 2016 kenden.

Snel op de hoogte van de details van de Innovatiebox?


Kijk dan het webinar 'Innovatiebox, dichterbij dan u denkt!' terug >>

Verandering 1: substancecriterium

In de eerste plaats is een strikt substancecriterium ingevoerd. Deze zogenaamde nexus approach  beoogt te voorkomen dat ondernemingen kunnen profiteren van een innovatiebox zonder substantiële economische activiteit in Nederland. Voor Nederlandse MKB bedrijven die de ontwikkelingsactiviteiten van nieuwe innovaties volledig zelf doen heeft een en ander geen gevolg. Voor bedrijven die een deel van de ontwikkelingswerkzaamheden gedeeltelijk uitbesteden aan een groepsvennootschap wordt het fiscale voordeel uit de innovatiebox kleiner.

Verandering 2: kleine belastingplichtigen S&O verklaring

Een tweede relevante wijziging is dat voor zogenaamde ‘kleine’ belastingplichtigen (het Nederlandse MKB) uitsluitend een S & O verklaring van RVO als toegangsticket voor de innovatiebox geldt. Uiteraard moet uit het WBSO project nog steeds voor rekening en risico van de belastingplichtige een nieuwe innovatie tot stand worden gebracht.

Verandering 3: grote belastingplichtingen ook aanvullend juridisch toegangsticket

Grote belastingplichtigen, die een totale wereldwijde netto groepsomzet realiseren van méér dan € 250 mln. inclusief een bedrag van tenminste € 37,5 mln. aan brutovoordelen uit innovatie per 5 jaar, die een nieuwe innovatie hebben voortgebracht moeten behalve over een S & O verklaring ook over een zogenaamd aanvullend juridisch toegangsticket beschikken. Het gaat hierbij om innovaties waarvoor aan de grote belastingplichtige:

  1. een octrooi of kwekersrecht is toegekend of is aangevraagd;
  2. een EU handelsvergunning is verleend voor een (wees- en dier)geneesmiddel;
  3. een beschermingscertificaat is verleend door het Nederlands octrooicentrum;
  4. een geregistreerd gebruiksmodel ter bescherming van de innovatie is verleend;
  5. een exclusieve licentie is verstrekt om een octrooi, kwekersrecht of vergunning voor medicijndistributie of programmatuur te gebruiken op een bepaalde wijze, bepaalde termijn of binnen een bepaald gebied;

Een grote belastingplichtige die (met WBSO) programmatuur heeft ontwikkeld voor een nieuwe software applicatie kan ook gebruik (blijven) maken van de innovatiebox.

Overgangsrecht mogelijk

De OESO geeft aangesloten landen de mogelijkheid om overgangsrecht in te voeren. Nederland heeft overgangsrecht opgenomen dat inhoudt dat belastingplichtigen die vóór 1 juli 2016 al gebruik maakten van de innovatiebox de ‘oude’ innovatiebox regeling tot uiterlijk het jaar 2021 mogen blijven toepassen.

Conclusie: ook na 1 januari 2017 nog aanzienlijke belastingvoordelen

De innovatiebox biedt ook na 1 januari 2017 nog steeds concreet uitzicht op aanzienlijke belastingvoordelen.

Meer weten over het gebruik van de Innovatiebox?


Lees verder over dit onderwerp in het kennisdocument "Werken met de innovatiebox in het MKB".

Meer informatie over het kennisdocument >>>
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post