THEMA

SCHENKEN EN ERVEN: LAATSTE ONTWIKKELINGEN EN TE KOMEN WIJZIGINGEN

Wat gaat er de komende tijd gebeuren binnen het thema schenken en erven? Waar kunt u in 2018 en daarna rekening mee houden in uw advisering naar de klant? Hieronder volgt een praktisch overzicht van het laatste nieuws en van relevante wetswijzigingen die op termijn in werking zullen treden.

Bezwaar en beroep tegen weigering uitstel en kwijtschelding door ontvanger wordt mogelijk

Op grond van een nog niet in werking getreden onderdeel van de Fiscale vereenvoudigingswet 2017 worden beslissingen van de ontvanger over uitstel en kwijtschelding van belasting in de nabije toekomst voor bezwaar vatbare beschikkingen. Dat betekent dat tegen dergelijke belissingen dezelfde rechtsmiddelen openstaan als tegen belastingaanslagen, te weten bezwaar en beroep. Op dit moment is er alleen beroep op de directeur van de Belastingdienst mogelijk, eventueel gevolgd door een gang naar de civiele rechter. De nieuwe beroepsgang is bij de fiscale rechter. De geplande inwerkingtreding is op 1 januari 2019.

Vrijwilligersvergoeding omhoog

In het regeerakkoord van het huidige kabinet-Rutte III is afgesproken dat de onbelaste vrijwilligersvergoeding wordt verhoogd van € 1500 naar € 1700. Het is nog niet duidelijk wanneer dit ingaat.

Problemen bij de Belastingdienst bij het opleggen van aanslagen schenk- en erfbelasting

Inmiddels is algemeen bekend dat er problemen zijn bij de Belastingdienst met het verwerken van aangiften en opleggen van aanslagen schenk- en erfbelasting. De problemen zijn te wijten aan het feit dat een nieuw automatiseringssysteem nog niet is opgeleverd terwijl het oude alleen werkt voor aangiften over de jaren tot en met 2016.

Voor aanslagen erfbelasting zijn er inmiddels een aantal tijdelijke maatregelen getroffen, zoals voorrangsbehandeling op verzoek en het tijdelijk niet berekenen van belastingrente.

De vertraging bij het opleggen van aanslagen schenkbelasting leidt ertoe dat er eerst voorlopige aanslagen zullen worden opgelegd. Deze zijn gebaseerd op de aangifte schenkbelasting zoals die is ingevuld. De definitieve aanslag schenkbelasting kan tot eind 2019 op zich laten wachten, tenzij er om de vrijstelling voor de eigenwoningschenking is gevraagd. In dat laatste geval komt de definitieve aanslag pas uiterlijk in 2021, in verband met de driejaarstermijn voor het spreiden van de eigenwoningschenking.

Tweede Kamer stelt regels belastingrente ter discussie

Tijdens de behandeling van het Belastingpakket 2018 door de Tweede Kamer is een motie aangenomen die het kabinet oproept om te onderzoeken of de huidige regeling van de belastingrente redelijk, billijk en rechtvaardig is. De huidige regels voor de belastingrente worden in de praktijk als onrechtvaardig ervaren, aangezien deze eenzijdig in het voordeel van de Belastingdienst werken. Het kabinet is gevraagd de uitkomsten van het onderzoek vóór 1 juli 2018 te presenteren.

Kabinetsreactie op evaluaties van giftenaftrek en praktijk rond ANBI's en SBBI's

Op 27 januari 2017 (brief met kenmerk 2017-0000012920), heeft de staatssecretaris de evaluatierapporten ‘Evaluaties giftenaftrek’ en ‘Evaluatie van de praktijk rondom ANBI’s en SBBI’s’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Ook de Geefwet is geëvalueerd.

Inmiddels is de beloofde kabinetsreactie op deze evaluaties verschenen. De staatssecretaris noemt in zijn reactie de volgende punten waarop naar zijn idee actie op nodig is:

  • betere naleving van de publicatieplicht van ANBI’s;
  • uitbreiding van de publicatieplicht van ANBI’s;
  • versoepeling van de liquidatiebepaling;
  • versoepeling van de anti-oppoteis;
  • beter toezicht op ex-ANBI’s, bijvoorbeeld door een afrekenmoment in te bouwen;
  • toezicht op buitenlandse ANBI’s;
  • vermindering van complexiteit door minder verschillende drempels, minder categorieën ontvangers en typen aftrekbare gift;
  • verbetering van de informatiepositie van de Belastingdienst door onder meer renseignering door instellingen van onvangen giften.

Alles weten over de stand van zaken in schenken en erven?


De Schenken en Erven Almanak is uit. Lees het hier >>

Werkt de link niet? Dan heeft u nog geen abonnement op FiscaalTotaal


Probeer FiscaalTotaal gratis uit >>
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post